2 Kings 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֡לֶךְAnd he wentVerb
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַח֩and sentVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֨טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֤לֶךְThe kingNoun
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָב֙of MoabNoun
6586 [e]pā-ša‘פָּשַׁ֣עhas rebelledVerb
  bî,בִּ֔יinPrep
1980 [e]hă-ṯê-lêḵהֲתֵלֵ֥ךְwill you goVerb
854 [e]’it-tîאִתִּ֛יwith mePrep
413 [e]’el-אֶל־againstPrep
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָ֖בMoabNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh;לַמִּלְחָמָ֑הwith me to fightNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd he saidVerb
5927 [e]’e-‘ĕ-leh,אֶעֱלֶ֔הI will go upVerb
3644 [e]kā-mō-w-nîכָּמ֧וֹנִיaccording toAdv
3644 [e]ḵā-mō-w-ḵāכָמ֛וֹךָyouAdv
5971 [e]kə-‘am-mîכְּעַמִּ֥י[are] I as you my peopleNoun
5971 [e]ḵə-‘am-me-ḵāכְעַמֶּ֖ךָas your peopleNoun
5483 [e]kə-sū-sayכְּסוּסַ֥יmy horsesNoun
5483 [e]kə-sū-se-ḵā.כְּסוּסֶֽיךָ׃as your horsesNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֡לֶךְ וַיִּשְׁלַח֩ אֶל־יְהֹושָׁפָ֨ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֜ה לֵאמֹ֗ר מֶ֤לֶךְ מֹואָב֙ פָּשַׁ֣ע בִּ֔י הֲתֵלֵ֥ךְ אִתִּ֛י אֶל־מֹואָ֖ב לַמִּלְחָמָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶעֱלֶ֔ה כָּמֹ֧ונִי כָמֹ֛וךָ כְּעַמִּ֥י כְעַמֶּ֖ךָ כְּסוּסַ֥י כְּסוּסֶֽיךָ׃

מלכים ב 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך וישלח אל־יהושפט מלך־יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל־מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך׃

Links
2 Kings 3:72 Kings 3:7 Text Analysis2 Kings 3:7 Interlinear2 Kings 3:7 Multilingual2 Kings 3:7 TSK2 Kings 3:7 Cross References2 Kings 3:7 Bible Hub2 Kings 3:7 Biblia Paralela2 Kings 3:7 Chinese Bible2 Kings 3:7 French Bible2 Kings 3:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:6
Top of Page
Top of Page