2 Kings 3:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3088 [e]wî-hō-w-rāmוִיהוֹרָ֣םNow JehoramNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֗בof AhabNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֤ךְbegan to reignVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןat SamariaNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַת֙yearNoun
8083 [e]šə-mō-nehשְׁמֹנֶ֣הthe eightNoun
6240 [e]‘eś-rêh,עֶשְׂרֵ֔הand tenthNoun
3092 [e]lî-hō-wō-šā-p̄āṭלִיהוֹשָׁפָ֖טof JehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֖ךְand reignedVerb
8147 [e]šə-têm-שְׁתֵּים־twoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֥הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 3:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהֹורָ֣ם בֶּן־אַחְאָ֗ב מָלַ֤ךְ עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון בִּשְׁנַת֙ שְׁמֹנֶ֣ה עֶשְׂרֵ֔ה לִיהֹושָׁפָ֖ט מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֖ךְ שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָֽה׃

מלכים ב 3:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהורם בן־אחאב מלך על־ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים־עשרה שנה׃

Links
2 Kings 3:12 Kings 3:1 Text Analysis2 Kings 3:1 Interlinear2 Kings 3:1 Multilingual2 Kings 3:1 TSK2 Kings 3:1 Cross References2 Kings 3:1 Bible Hub2 Kings 3:1 Biblia Paralela2 Kings 3:1 Chinese Bible2 Kings 3:1 French Bible2 Kings 3:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:25
Top of Page
Top of Page