2 Kings 25:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩And it came to passVerb
7970 [e]ḇiš-lō-šîmבִשְׁלֹשִׁ֨יםthirtiethNoun
7651 [e]wā-še-ḇa‘וָשֶׁ֜בַעand in the sevenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearNoun
1546 [e]lə-ḡā-lūṯלְגָלוּת֙of the exileNoun
3078 [e]yə-hō-w-yā-ḵînיְהוֹיָכִ֣יןof JehoiachinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
8147 [e]biš-nêmבִּשְׁנֵ֤יםin the twelfthNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙.. .. ..Noun
2320 [e]ḥō-ḏeš,חֹ֔דֶשׁon the monthNoun
6242 [e]bə-‘eś-rîmבְּעֶשְׂרִ֥יםtwenty-seventhNoun
7651 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֖הand on the sevenNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏeš;לַחֹ֑דֶשׁ[day] of the monthNoun
5375 [e]nā-śāנָשָׂ֡אdid lift upVerb
  ’ĕ-wîlאֱוִ֣יל -  
192 [e]mə-rō-ḏaḵמְרֹדַךְ֩[that] EvilmerodachNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֨לֶךְkingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֜לof BabylonNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֣תin the yearNoun
4427 [e]mā-lə-ḵōw,מָלְכ֗וֹthat he began to reignVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rōšרֹ֛אשׁthe headNoun
3078 [e]yə-hō-w-yā-ḵînיְהוֹיָכִ֥יןof JehoiachinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֥יתfrom prisonNoun
3608 [e]ke-le.כֶּֽלֶא׃prisonNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 25:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ בִשְׁלֹשִׁ֨ים וָשֶׁ֜בַע שָׁנָ֗ה לְגָלוּת֙ יְהֹויָכִ֣ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה בִּשְׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ חֹ֔דֶשׁ בְּעֶשְׂרִ֥ים וְשִׁבְעָ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ נָשָׂ֡א אֱוִ֣יל מְרֹדַךְ֩ מֶ֨לֶךְ בָּבֶ֜ל בִּשְׁנַ֣ת מָלְכֹ֗ו אֶת־רֹ֛אשׁ יְהֹויָכִ֥ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה מִבֵּ֥ית כֶּֽלֶא׃

מלכים ב 25:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את־ראש יהויכין מלך־יהודה מבית כלא׃

Links
2 Kings 25:272 Kings 25:27 Text Analysis2 Kings 25:27 Interlinear2 Kings 25:27 Multilingual2 Kings 25:27 TSK2 Kings 25:27 Cross References2 Kings 25:27 Bible Hub2 Kings 25:27 Biblia Paralela2 Kings 25:27 Chinese Bible2 Kings 25:27 French Bible2 Kings 25:27 German Bible

Bible Hub
2 Kings 25:26
Top of Page
Top of Page