2 Kings 24:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֞אAnd went outVerb
3078 [e]yə-hō-w-yā-ḵînיְהוֹיָכִ֤יןJehoiachinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֔לof BabylonNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
517 [e]wə-’im-mōw,וְאִמּ֔וֹand his motherNoun
5650 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏāwוַעֲבָדָ֖יוand his servantsNoun
8269 [e]wə-śā-rāwוְשָׂרָ֣יוand his princesNoun
5631 [e]wə-sā-rî-sāw;וְסָֽרִיסָ֑יוand his officersNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חand tookVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙ - Acc
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֔לof BabylonNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֥תyear himNoun
8083 [e]šə-mō-nehשְׁמֹנֶ֖הin the eighthNoun
4427 [e]lə-mā-lə-ḵōw.לְמָלְכֽוֹ׃of his reignVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 24:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצֵ֞א יְהֹויָכִ֤ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ עַל־מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל ה֣וּא וְאִמֹּ֔ו וַעֲבָדָ֖יו וְשָׂרָ֣יו וְסָֽרִיסָ֑יו וַיִּקַּ֤ח אֹתֹו֙ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל בִּשְׁנַ֥ת שְׁמֹנֶ֖ה לְמָלְכֹֽו׃

מלכים ב 24:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא יהויכין מלך־יהודה על־מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו׃

Links
2 Kings 24:122 Kings 24:12 Text Analysis2 Kings 24:12 Interlinear2 Kings 24:12 Multilingual2 Kings 24:12 TSK2 Kings 24:12 Cross References2 Kings 24:12 Bible Hub2 Kings 24:12 Biblia Paralela2 Kings 24:12 Chinese Bible2 Kings 24:12 French Bible2 Kings 24:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 24:11
Top of Page
Top of Page