2 Kings 23:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7392 [e]way-yar-ki-ḇu-hūוַיַּרְכִּבֻ֨הוּAnd carriedVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָ֥יוhis servants himNoun
4191 [e]mêṯמֵת֙in a chariot deadVerb
4023 [e]mim-mə-ḡid-dōw,מִמְּגִדּ֔וֹfrom MegiddoNoun
935 [e]way-ḇi-’u-hūוַיְבִאֻ֙הוּ֙and brought himVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םto JerusalemNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּand buried himVerb
6900 [e]biq-ḇu-rā-ṯōw;בִּקְבֻֽרָת֑וֹin his own sepulcherNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣חAnd tookVerb
5971 [e]‘am-עַם־the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץof the landNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3059 [e]yə-hō-w-’ā-ḥāzיְהֽוֹאָחָז֙JehoahazNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hū,יֹ֣אשִׁיָּ֔הוּof JosiahNoun
4886 [e]way-yim-šə-ḥūוַיִּמְשְׁח֥וּand anointedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹhimAcc
4427 [e]way-yam-lî-ḵūוַיַּמְלִ֥יכוּand madeVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹ - Acc
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַתin placeNoun
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃of his fatherNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 23:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּרְכִּבֻ֨הוּ עֲבָדָ֥יו מֵת֙ מִמְּגִדֹּ֔ו וַיְבִאֻ֙הוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בִּקְבֻֽרָתֹ֑ו וַיִּקַּ֣ח עַם־הָאָ֗רֶץ אֶת־יְהֹֽואָחָז֙ בֶּן־יֹ֣אשִׁיָּ֔הוּ וַיִּמְשְׁח֥וּ אֹתֹ֛ו וַיַּמְלִ֥יכוּ אֹתֹ֖ו תַּ֥חַת אָבִֽיו׃ פ

מלכים ב 23:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם־הארץ את־יהואחז בן־יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו׃ פ

Links
2 Kings 23:302 Kings 23:30 Text Analysis2 Kings 23:30 Interlinear2 Kings 23:30 Multilingual2 Kings 23:30 TSK2 Kings 23:30 Cross References2 Kings 23:30 Bible Hub2 Kings 23:30 Biblia Paralela2 Kings 23:30 Chinese Bible2 Kings 23:30 French Bible2 Kings 23:30 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:29
Top of Page
Top of Page