2 Kings 23:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֣עַלAnd went upVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־into the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֡הof the LORDNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁthe menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֩of JudahNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֨יthe inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
854 [e]’it-tōw,אִתּ֗וֹwithPrep
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּֽהֲנִים֙and the priestsNoun
5030 [e]wə-han-nə-ḇî-’îm,וְהַנְּבִיאִ֔יםand the prophetsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
6996 [e]lə-miq-qā-ṭōnלְמִקָּטֹ֣ןboth smallAdj
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־andPrep
1419 [e]gā-ḏō-wl;גָּד֑וֹלgreatAdj
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֣אand he readVerb
241 [e]ḇə-’ā-zə-nê-hem,בְאָזְנֵיהֶ֗םin their hearingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵי֙the wordsNoun
5612 [e]sê-p̄erסֵ֣פֶרof the bookNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯ,הַבְּרִ֔יתof the covenantNoun
4672 [e]han-nim-ṣāהַנִּמְצָ֖אthat was foundVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַל הַמֶּ֣לֶךְ בֵּית־יְהוָ֡ה וְכָל־אִ֣ישׁ יְהוּדָה֩ וְכָל־יֹשְׁבֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם אִתֹּ֗ו וְהַכֹּֽהֲנִים֙ וְהַנְּבִיאִ֔ים וְכָל־הָעָ֖ם לְמִקָּטֹ֣ן וְעַד־גָּדֹ֑ול וַיִּקְרָ֣א בְאָזְנֵיהֶ֗ם אֶת־כָּל־דִּבְרֵי֙ סֵ֣פֶר הַבְּרִ֔ית הַנִּמְצָ֖א בְּבֵ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים ב 23:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעל המלך בית־יהוה וכל־איש יהודה וכל־ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל־העם למקטן ועד־גדול ויקרא באזניהם את־כל־דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה׃

Links
2 Kings 23:22 Kings 23:2 Text Analysis2 Kings 23:2 Interlinear2 Kings 23:2 Multilingual2 Kings 23:2 TSK2 Kings 23:2 Cross References2 Kings 23:2 Bible Hub2 Kings 23:2 Biblia Paralela2 Kings 23:2 Chinese Bible2 Kings 23:2 French Bible2 Kings 23:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:1
Top of Page
Top of Page