2 Kings 23:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַם֩and alsoAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bāt-têבָּתֵּ֨יthe housesNoun
1116 [e]hab-bā-mō-wṯהַבָּמ֜וֹתof the high placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר ׀that [were]Prt
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁמְר֗וֹןof SamariaNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֜וּhad madeVerb
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֤יthe kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘îs,לְהַכְעִ֔יס[the LORD] to provoke to angerVerb
5493 [e]hê-sîrהֵסִ֖ירtook awayVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hū;יֹֽאשִׁיָּ֑הוּJosiahNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֣עַשׂand didVerb
1992 [e]lā-hem,לָהֶ֔םlikePro
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־to them justNoun
4639 [e]ham-ma-‘ă-śîm,הַֽמַּעֲשִׂ֔יםthe actsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe had doneVerb
  bə-ḇêṯ-בְּבֵֽית־inPrep
1008 [e]’êl.אֵֽל׃BethelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם֩ אֶת־כָּל־בָּתֵּ֨י הַבָּמֹ֜ות אֲשֶׁ֣ר ׀ בְּעָרֵ֣י שֹׁמְרֹ֗ון אֲשֶׁ֨ר עָשׂ֜וּ מַלְכֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לְהַכְעִ֔יס הֵסִ֖יר יֹֽאשִׁיָּ֑הוּ וַיַּ֣עַשׂ לָהֶ֔ם כְּכָל־הַֽמַּעֲשִׂ֔ים אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה בְּבֵֽית־אֵֽל׃

מלכים ב 23:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם את־כל־בתי הבמות אשר ׀ בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס הסיר יאשיהו ויעש להם ככל־המעשים אשר עשה בבית־אל׃

Links
2 Kings 23:192 Kings 23:19 Text Analysis2 Kings 23:19 Interlinear2 Kings 23:19 Multilingual2 Kings 23:19 TSK2 Kings 23:19 Cross References2 Kings 23:19 Bible Hub2 Kings 23:19 Biblia Paralela2 Kings 23:19 Chinese Bible2 Kings 23:19 French Bible2 Kings 23:19 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:18
Top of Page
Top of Page