2 Kings 23:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7673 [e]way-yaš-bêṯוַיַּשְׁבֵּ֣תAnd he took awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5483 [e]has-sū-sîm,הַסּוּסִ֗יםthe horsesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנוּ֩had givenVerb
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֨יthe kingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הof JudahNoun
8121 [e]laš-še-mešלַשֶּׁ֙מֶשׁ֙to the sunNoun
935 [e]mib-bōמִבֹּ֣אat the entranceVerb
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־of the houseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־byPrep
3957 [e]liš-kaṯלִשְׁכַּת֙by the chamberNoun
  nə-ṯan-נְתַן־ -  
5419 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְof Nathan-melechNoun
5631 [e]has-sā-rîs,הַסָּרִ֔יסthe chamberlainNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֖רthat [was]Prt
6503 [e]bap-par-wā-rîm;בַּפַּרְוָרִ֑יםin the suburbsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4818 [e]mar-kə-ḇō-wṯמַרְכְּב֥וֹתthe chariotsNoun
8121 [e]haš-še-mešהַשֶּׁ֖מֶשׁof the sunNoun
8313 [e]śā-rap̄שָׂרַ֥ףburnedVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁבֵּ֣ת אֶת־הַסּוּסִ֗ים אֲשֶׁ֣ר נָתְנוּ֩ מַלְכֵ֨י יְהוּדָ֤ה לַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ מִבֹּ֣א בֵית־יְהוָ֔ה אֶל־לִשְׁכַּת֙ נְתַן־מֶ֣לֶךְ הַסָּרִ֔יס אֲשֶׁ֖ר בַּפַּרְוָרִ֑ים וְאֶת־מַרְכְּבֹ֥ות הַשֶּׁ֖מֶשׁ שָׂרַ֥ף בָּאֵֽשׁ׃

מלכים ב 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבת את־הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית־יהוה אל־לשכת נתן־מלך הסריס אשר בפרורים ואת־מרכבות השמש שרף באש׃

Links
2 Kings 23:112 Kings 23:11 Text Analysis2 Kings 23:11 Interlinear2 Kings 23:11 Multilingual2 Kings 23:11 TSK2 Kings 23:11 Cross References2 Kings 23:11 Bible Hub2 Kings 23:11 Biblia Paralela2 Kings 23:11 Chinese Bible2 Kings 23:11 French Bible2 Kings 23:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:10
Top of Page
Top of Page