2 Kings 22:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַת ׀BecauseNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רtheyPrt
5800 [e]‘ă-zā-ḇū-nî,עֲזָב֗וּנִיthey have forsaken meVerb
6999 [e]way-qaṭ-ṭə-rūוַֽיְקַטְּרוּ֙and have burned incenseVerb
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֣יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםto otherAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
3707 [e]haḵ-‘î-sê-nî,הַכְעִיסֵ֔נִיthey might provoke me to angerVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לwith allNoun
4639 [e]ma-‘ă-śêhמַעֲשֵׂ֣הthe worksNoun
3027 [e]yə-ḏê-hem;יְדֵיהֶ֑םof their handsNoun
3341 [e]wə-niṣ-ṣə-ṯāhוְנִצְּתָ֧הand shall be kindledVerb
2534 [e]ḥă-mā-ṯîחֲמָתִ֛יtherefore my wrathNoun
4725 [e]bam-mā-qō-wmבַּמָּק֥וֹםplaceNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הagainst thisPro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
3518 [e]ṯiḵ-beh.תִכְבֶּֽה׃do be quenchedVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 22:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תַּ֣חַת ׀ אֲשֶׁ֣ר עֲזָב֗וּנִי וַֽיְקַטְּרוּ֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים לְמַ֙עַן֙ הַכְעִיסֵ֔נִי בְּכֹ֖ל מַעֲשֵׂ֣ה יְדֵיהֶ֑ם וְנִצְּתָ֧ה חֲמָתִ֛י בַּמָּקֹ֥ום הַזֶּ֖ה וְלֹ֥א תִכְבֶּֽה׃

מלכים ב 22:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תחת ׀ אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם ונצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה׃

Links
2 Kings 22:172 Kings 22:17 Text Analysis2 Kings 22:17 Interlinear2 Kings 22:17 Multilingual2 Kings 22:17 TSK2 Kings 22:17 Cross References2 Kings 22:17 Bible Hub2 Kings 22:17 Biblia Paralela2 Kings 22:17 Chinese Bible2 Kings 22:17 French Bible2 Kings 22:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:16
Top of Page
Top of Page