2 Kings 22:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
8083 [e]šə-mō-nehשְׁמֹנֶ֤הeightNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֣הוּJosiahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹwhen he began to reignVerb
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֤יםand thirtyNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַת֙and oneAdj
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םAnd nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof his motherNoun
3040 [e]yə-ḏî-ḏāhיְדִידָ֥ה[was] JedidahNoun
1323 [e]ḇaṯ-בַת־the daughterNoun
5718 [e]‘ă-ḏā-yāhעֲדָ֖יָהof AdaiahNoun
1218 [e]mib-bā-ṣə-qaṯ.מִבָּצְקַֽת׃of BozkathNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 22:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שְׁמֹנֶ֤ה שָׁנָה֙ יֹאשִׁיָּ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְאַחַת֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְדִידָ֥ה בַת־עֲדָ֖יָה מִבָּצְקַֽת׃

מלכים ב 22:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בת־עדיה מבצקת׃

Links
2 Kings 22:12 Kings 22:1 Text Analysis2 Kings 22:1 Interlinear2 Kings 22:1 Multilingual2 Kings 22:1 TSK2 Kings 22:1 Cross References2 Kings 22:1 Bible Hub2 Kings 22:1 Biblia Paralela2 Kings 22:1 Chinese Bible2 Kings 22:1 French Bible2 Kings 22:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:26
Top of Page
Top of Page