2 Kings 2:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֥עַלAnd he went upVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֖םfrom thereAdv
  bêṯ-בֵּֽית־inPrep
1008 [e]’êl;אֵ֑לto BethelNoun
1931 [e]wə-hūוְה֣וּא ׀and as hePro
5927 [e]‘ō-lehעֹלֶ֣הwas going upVerb
1870 [e]ḇad-de-reḵ,בַדֶּ֗רֶךְby the wayNoun
5288 [e]ū-nə-‘ā-rîmוּנְעָרִ֤יםand childrenNoun
6996 [e]qə-ṭan-nîmקְטַנִּים֙littleAdj
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֣וּthere came forthVerb
4480 [e]min-מִן־from therePrep
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירthe cityNoun
7046 [e]way-yiṯ-qal-lə-sū-וַיִּתְקַלְּסוּ־and mockedVerb
  ḇōwבוֹ֙in himPrep
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֣אמְרוּand saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֥הGo up youVerb
7142 [e]qê-rê-aḥקֵרֵ֖חַbald headAdj
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֥הgo up youVerb
7142 [e]qê-rê-aḥ.קֵרֵֽחַ׃bald headAdj
Hebrew Texts
מלכים ב 2:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַל מִשָּׁ֖ם בֵּֽית־אֵ֑ל וְה֣וּא ׀ עֹלֶ֣ה בַדֶּ֗רֶךְ וּנְעָרִ֤ים קְטַנִּים֙ יָצְא֣וּ מִן־הָעִ֔יר וַיִּתְקַלְּסוּ־בֹו֙ וַיֹּ֣אמְרוּ לֹ֔ו עֲלֵ֥ה קֵרֵ֖חַ עֲלֵ֥ה קֵרֵֽחַ׃

מלכים ב 2:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעל משם בית־אל והוא ׀ עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן־העיר ויתקלסו־בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח׃

Links
2 Kings 2:232 Kings 2:23 Text Analysis2 Kings 2:23 Interlinear2 Kings 2:23 Multilingual2 Kings 2:23 TSK2 Kings 2:23 Cross References2 Kings 2:23 Bible Hub2 Kings 2:23 Biblia Paralela2 Kings 2:23 Chinese Bible2 Kings 2:23 French Bible2 Kings 2:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:22
Top of Page
Top of Page