2 Kings 19:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣הThusAdv
559 [e]ṯō-mə-rūn,תֹאמְר֗וּןshall you speakVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֤הוּHezekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
5377 [e]yaš-ši-’ă-ḵāיַשִּׁאֲךָ֣do let deceiveVerb
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רin whomPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֛הyouPro
982 [e]bō-ṭê-aḥבֹּטֵ֥חַtrustVerb
  bōwבּ֖וֹin youPrep
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
5414 [e]ṯin-nā-ṯênתִנָּתֵן֙do be deliveredVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֖דinto the handNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְof the kingNoun
804 [e]’aš-šūr.אַשּֽׁוּר׃of AssyriaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 19:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה תֹאמְר֗וּן אֶל־חִזְקִיָּ֤הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ לֵאמֹ֔ר אַל־יַשִּׁאֲךָ֣ אֱלֹהֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֛ה בֹּטֵ֥חַ בֹּ֖ו לֵאמֹ֑ר לֹ֤א תִנָּתֵן֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם בְּיַ֖ד מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃

מלכים ב 19:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה תאמרון אל־חזקיהו מלך־יהודה לאמר אל־ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃

Links
2 Kings 19:102 Kings 19:10 Text Analysis2 Kings 19:10 Interlinear2 Kings 19:10 Multilingual2 Kings 19:10 TSK2 Kings 19:10 Cross References2 Kings 19:10 Bible Hub2 Kings 19:10 Biblia Paralela2 Kings 19:10 Chinese Bible2 Kings 19:10 French Bible2 Kings 19:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:9
Top of Page
Top of Page