2 Kings 18:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehבַּיהוָ֥הin the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-אֱלֹהֵֽי־GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
982 [e]bā-ṭāḥ;בָּטָ֑חHe trustedVerb
310 [e]wə-’a-ḥă-rāwוְאַחֲרָ֞יוso that afterAdv
3808 [e]lō-לֹא־none himAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הwasVerb
3644 [e]ḵā-mō-hū,כָמֹ֗הוּlike himAdv
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹל֙among allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יthe kingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רnor thatPrt
1961 [e]hā-yūהָי֖וּwereVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw.לְפָנָֽיו׃[any] beforeNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּטָ֑ח וְאַחֲרָ֞יו לֹא־הָיָ֣ה כָמֹ֗הוּ בְּכֹל֙ מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֔ה וַאֲשֶׁ֥ר הָי֖וּ לְפָנָֽיו׃

מלכים ב 18:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביהוה אלהי־ישראל בטח ואחריו לא־היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו׃

Links
2 Kings 18:52 Kings 18:5 Text Analysis2 Kings 18:5 Interlinear2 Kings 18:5 Multilingual2 Kings 18:5 TSK2 Kings 18:5 Cross References2 Kings 18:5 Bible Hub2 Kings 18:5 Biblia Paralela2 Kings 18:5 Chinese Bible2 Kings 18:5 French Bible2 Kings 18:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:4
Top of Page
Top of Page