2 Kings 18:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תAt that timeNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֗יאAt thatPro
7112 [e]qiṣ-ṣaṣקִצַּ֨ץcut offVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yāhחִזְקִיָּ֜הdid HezekiahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1817 [e]dal-ṯō-wṯדַּלְת֨וֹת[the gold from] the doorsNoun
1964 [e]hê-ḵalהֵיכַ֤לof the templeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
547 [e]hā-’ō-mə-nō-wṯ,הָאֹ֣מְנ֔וֹת[from] and the pillarsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6823 [e]ṣip-pāh,צִפָּ֔הhad overlaidVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yāhחִזְקִיָּ֖הHezekiahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
5414 [e]way-yit-tə-nêmוַֽיִּתְּנֵ֖םand gaveVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֥לֶךְit to the kingNoun
804 [e]’aš-šūr.אַשּֽׁוּר׃of AssyriaNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 18:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא קִצַּ֨ץ חִזְקִיָּ֜ה אֶת־דַּלְתֹ֨ות הֵיכַ֤ל יְהוָה֙ וְאֶת־הָאֹ֣מְנֹ֔ות אֲשֶׁ֣ר צִפָּ֔ה חִזְקִיָּ֖ה מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַֽיִּתְּנֵ֖ם לְמֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃ פ

מלכים ב 18:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא קצץ חזקיה את־דלתות היכל יהוה ואת־האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור׃ פ

Links
2 Kings 18:162 Kings 18:16 Text Analysis2 Kings 18:16 Interlinear2 Kings 18:16 Multilingual2 Kings 18:16 TSK2 Kings 18:16 Cross References2 Kings 18:16 Bible Hub2 Kings 18:16 Biblia Paralela2 Kings 18:16 Chinese Bible2 Kings 18:16 French Bible2 Kings 18:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:15
Top of Page
Top of Page