2 Kings 17:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּֽלְכוּ֙and walkedVerb
2708 [e]bə-ḥuq-qō-wṯבְּחֻקּ֣וֹתin the customsNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֔םof the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙whomPrt
3423 [e]hō-w-rîšהוֹרִ֣ישׁcast outVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfrom beforeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
4428 [e]ū-mal-ḵêוּמַלְכֵ֥יand of the kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śū.עָשֽׂוּ׃they had madeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 17:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּֽלְכוּ֙ בְּחֻקֹּ֣ות הַגֹּויִ֔ם אֲשֶׁר֙ הֹורִ֣ישׁ יְהוָ֔ה מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֲשֶׁ֥ר עָשֽׂוּ׃

מלכים ב 17:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו בחקות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו׃

Links
2 Kings 17:82 Kings 17:8 Text Analysis2 Kings 17:8 Interlinear2 Kings 17:8 Multilingual2 Kings 17:8 TSK2 Kings 17:8 Cross References2 Kings 17:8 Bible Hub2 Kings 17:8 Biblia Paralela2 Kings 17:8 Chinese Bible2 Kings 17:8 French Bible2 Kings 17:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:7
Top of Page
Top of Page