2 Kings 17:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֣אAnd broughtVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֡וּרof AssyriaNoun
894 [e]mib-bā-ḇelמִבָּבֶ֡ל[men] from BabylonNoun
3575 [e]ū-mik-kū-ṯāhוּ֠מִ֠כּוּתָהand from CuthahNoun
5755 [e]ū-mê-‘aw-wāוּמֵעַוָּ֤אand from AvaNoun
2574 [e]ū-mê-ḥă-māṯוּמֵֽחֲמָת֙and from HamathNoun
5617 [e]ū-sə-p̄ar-wa-yim,וּסְפַרְוַ֔יִםand from SepharvaimNoun
3427 [e]way-yō-šeḇוַיֹּ֙שֶׁב֙and placedVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣י[them] in the citiesNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹֽׁמְר֔וֹןof SamariaNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֖חַתinsteadNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
3423 [e]way-yir-šūוַיִּֽרְשׁוּ֙and they possessedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁ֣מְר֔וֹןSamariaNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּֽשְׁב֖וּand dwelledVerb
5892 [e]bə-‘ā-re-hā.בְּעָרֶֽיהָ׃in its citiesNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 17:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֣א מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֡וּר מִבָּבֶ֡ל וּ֠מִ֠כּוּתָה וּמֵעַוָּ֤א וּמֵֽחֲמָת֙ וּסְפַרְוַ֔יִם וַיֹּ֙שֶׁב֙ בְּעָרֵ֣י שֹֽׁמְרֹ֔ון תַּ֖חַת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּֽרְשׁוּ֙ אֶת־שֹׁ֣מְרֹ֔ון וַיֵּֽשְׁב֖וּ בְּעָרֶֽיהָ׃

מלכים ב 17:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא מלך־אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את־שמרון וישבו בעריה׃

Links
2 Kings 17:242 Kings 17:24 Text Analysis2 Kings 17:24 Interlinear2 Kings 17:24 Multilingual2 Kings 17:24 TSK2 Kings 17:24 Cross References2 Kings 17:24 Bible Hub2 Kings 17:24 Biblia Paralela2 Kings 17:24 Chinese Bible2 Kings 17:24 French Bible2 Kings 17:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:23
Top of Page
Top of Page