2 Kings 17:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
599 [e]way-yiṯ-’an-nap̄וַיִּתְאַנַּ֨ףand angryVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הTherefore the LORDNoun
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹד֙was veryAdj
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לwith IsraelNoun
5493 [e]way-si-rêmוַיְסִרֵ֖םand removed themVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לout ofPrep
6440 [e]pā-nāw;פָּנָ֑יוhis sightNoun
3808 [e]לֹ֣אnoneAdv
7604 [e]niš-’ar,נִשְׁאַ֔רleftVerb
7535 [e]raqרַ֛קbutAdv
7626 [e]šê-ḇeṭשֵׁ֥בֶטthe tribesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
905 [e]lə-ḇad-dōw.לְבַדּֽוֹ׃onlyNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 17:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְאַנַּ֨ף יְהוָ֤ה מְאֹד֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל וַיְסִרֵ֖ם מֵעַ֣ל פָּנָ֑יו לֹ֣א נִשְׁאַ֔ר רַ֛ק שֵׁ֥בֶט יְהוּדָ֖ה לְבַדֹּֽו׃

מלכים ב 17:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו׃

Links
2 Kings 17:182 Kings 17:18 Text Analysis2 Kings 17:18 Interlinear2 Kings 17:18 Multilingual2 Kings 17:18 TSK2 Kings 17:18 Cross References2 Kings 17:18 Bible Hub2 Kings 17:18 Biblia Paralela2 Kings 17:18 Chinese Bible2 Kings 17:18 French Bible2 Kings 17:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:17
Top of Page
Top of Page