2 Kings 17:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3988 [e]way-yim-’ă-sūוַיִּמְאֲס֣וּAnd they rejectedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2706 [e]ḥuq-qāw,חֻקָּ֗יוhis statutesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1285 [e]bə-rî-ṯōwבְּרִיתוֹ֙his covenantNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3772 [e]kā-raṯכָּרַ֣תhe madeVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯām,אֲבוֹתָ֔םtheir fathersNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
5715 [e]‘ê-ḏə-wō-ṯāw,עֵֽדְוֹתָ֔יוhis testimoniesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5749 [e]hê-‘îḏהֵעִ֖ידhe testifiedVerb
  bām;בָּ֑םinPrep
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּ֨לְכוּ֜and they followedVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֤י.. .. ..Adv
1892 [e]ha-he-ḇelהַהֶ֙בֶל֙vanityNoun
1891 [e]way-yeh-bā-lū,וַיֶּהְבָּ֔לוּand became vainVerb
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַחֲרֵ֤יand went afterAdv
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִם֙the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [were]Prt
5439 [e]sə-ḇî-ḇō-ṯām,סְבִֽיבֹתָ֔םaround themSubst
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhomPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֤הhad chargedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙[concerning] the LORDNoun
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֖יthat they should notSubst
6213 [e]‘ă-śō-wṯעֲשׂ֥וֹתdo doVerb
  kā-hem.כָּהֶֽם׃asPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 17:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמְאֲס֣וּ אֶת־חֻקָּ֗יו וְאֶת־בְּרִיתֹו֙ אֲשֶׁ֣ר כָּרַ֣ת אֶת־אֲבֹותָ֔ם וְאֵת֙ עֵֽדְוֹתָ֔יו אֲשֶׁ֥ר הֵעִ֖יד בָּ֑ם וַיֵּ֨לְכוּ֜ אַחֲרֵ֤י הַהֶ֙בֶל֙ וַיֶּהְבָּ֔לוּ וְאַחֲרֵ֤י הַגֹּויִם֙ אֲשֶׁ֣ר סְבִֽיבֹתָ֔ם אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה יְהוָה֙ אֹתָ֔ם לְבִלְתִּ֖י עֲשֹׂ֥ות כָּהֶֽם׃

מלכים ב 17:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימאסו את־חקיו ואת־בריתו אשר כרת את־אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה יהוה אתם לבלתי עשות כהם׃

Links
2 Kings 17:152 Kings 17:15 Text Analysis2 Kings 17:15 Interlinear2 Kings 17:15 Multilingual2 Kings 17:15 TSK2 Kings 17:15 Cross References2 Kings 17:15 Bible Hub2 Kings 17:15 Biblia Paralela2 Kings 17:15 Chinese Bible2 Kings 17:15 French Bible2 Kings 17:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:14
Top of Page
Top of Page