2 Kings 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֕לֶךְBut he walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֖רֶךְin the wayNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֤םalsoAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nōwבְּנוֹ֙made his sonNoun
5674 [e]he-‘ĕ-ḇîrהֶעֱבִ֣ירto pass throughVerb
784 [e]bā-’êš,בָּאֵ֔שׁthe fireNoun
8441 [e]kə-ṯō-‘ă-ḇō-wṯכְּתֹֽעֲבוֹת֙according to the abominationsNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֔םof the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhomPrt
3423 [e]hō-w-rîšהוֹרִ֤ישׁcast outVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔ם - Acc
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfrom beforeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֕לֶךְ בְּדֶ֖רֶךְ מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְגַ֤ם אֶת־בְּנֹו֙ הֶעֱבִ֣יר בָּאֵ֔שׁ כְּתֹֽעֲבֹות֙ הַגֹּויִ֔ם אֲשֶׁ֨ר הֹורִ֤ישׁ יְהוָה֙ אֹתָ֔ם מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך בדרך מלכי ישראל וגם את־בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל׃

Links
2 Kings 16:32 Kings 16:3 Text Analysis2 Kings 16:3 Interlinear2 Kings 16:3 Multilingual2 Kings 16:3 TSK2 Kings 16:3 Cross References2 Kings 16:3 Bible Hub2 Kings 16:3 Biblia Paralela2 Kings 16:3 Chinese Bible2 Kings 16:3 French Bible2 Kings 16:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 16:2
Top of Page
Top of Page