2 Kings 15:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםIn the thirtyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-nehוּשְׁמֹנֶה֙and eighthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
5838 [e]la-‘ă-zar-yā-hūלַעֲזַרְיָ֖הוּof AzariahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]mā-laḵמָ֠לַךְreignVerb
2148 [e]zə-ḵar-yā-hūזְכַרְיָ֨הוּdid ZachariahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֧םof JeroboamNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לIsraelNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wnבְּשֹׁמְר֖וֹןin SamariaNoun
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁ֥הsixNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîm.חֳדָשִֽׁים׃monthsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 15:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וּשְׁמֹנֶה֙ שָׁנָ֔ה לַעֲזַרְיָ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ זְכַרְיָ֨הוּ בֶן־יָרָבְעָ֧ם עַל־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּשֹׁמְרֹ֖ון שִׁשָּׁ֥ה חֳדָשִֽׁים׃

מלכים ב 15:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן־ירבעם על־ישראל בשמרון ששה חדשים׃

Links
2 Kings 15:82 Kings 15:8 Text Analysis2 Kings 15:8 Interlinear2 Kings 15:8 Multilingual2 Kings 15:8 TSK2 Kings 15:8 Cross References2 Kings 15:8 Bible Hub2 Kings 15:8 Biblia Paralela2 Kings 15:8 Chinese Bible2 Kings 15:8 French Bible2 Kings 15:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:7
Top of Page
Top of Page