2 Kings 14:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַת֙yearNoun
2568 [e]ḥă-mêš-חֲמֵשׁ־In the fiveNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
558 [e]la-’ă-maṣ-yā-hūלַאֲמַצְיָ֥הוּof AmaziahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3101 [e]yō-w-’āšיוֹאָ֖שׁof JoashNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]mā-laḵמָ֠לַךְbegan to reignVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֨םJeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3101 [e]yō-w-’āšיוֹאָ֤שׁof JoashNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֥ים[and reigned] fortyNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֖תand oneAdj
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת֙ חֲמֵשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לַאֲמַצְיָ֥הוּ בֶן־יֹואָ֖שׁ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יָרָבְעָ֨ם בֶּן־יֹואָ֤שׁ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון אַרְבָּעִ֥ים וְאַחַ֖ת שָׁנָֽה׃

מלכים ב 14:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת חמש־עשרה שנה לאמציהו בן־יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן־יואש מלך־ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה׃

Links
2 Kings 14:232 Kings 14:23 Text Analysis2 Kings 14:23 Interlinear2 Kings 14:23 Multilingual2 Kings 14:23 TSK2 Kings 14:23 Cross References2 Kings 14:23 Bible Hub2 Kings 14:23 Biblia Paralela2 Kings 14:23 Chinese Bible2 Kings 14:23 French Bible2 Kings 14:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:22
Top of Page
Top of Page