2 Kings 13:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
6605 [e]pə-ṯaḥפְּתַ֧חOpenVerb
2474 [e]ha-ḥal-lō-wnהַחַלּ֛וֹןthe windowNoun
6924 [e]qê-ḏə-māhקֵ֖דְמָהeastwardNoun
6605 [e]way-yip̄-tāḥ;וַיִּפְתָּ֑חAnd he openedVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרthen said [it]Verb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁ֤עElishaNoun
3384 [e]yə-rêhיְרֵה֙ShootVerb
3384 [e]way-yō-wr,וַיּ֔וֹרAnd he shotVerb
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
2671 [e]ḥêṣ-חֵץ־The arrowNoun
8668 [e]tə-šū-‘āhתְּשׁוּעָ֤הdeliveranceNoun
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֙of the LORDNoun
2671 [e]wə-ḥêṣוְחֵ֣ץand the arrowNoun
8668 [e]tə-šū-‘āhתְּשׁוּעָ֣הof deliveranceNoun
758 [e]ḇa-’ă-rām,בַֽאֲרָ֔םover AramNoun
5221 [e]wə-hik-kî-ṯāוְהִכִּיתָ֧for you shall strikeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֛םthe SyriansNoun
663 [e]ba-’ă-p̄êqבַּאֲפֵ֖קat AphekNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
3615 [e]kal-lêh.כַּלֵּֽה׃you have consumedVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 13:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר פְּתַ֧ח הַחַלֹּ֛ון קֵ֖דְמָה וַיִּפְתָּ֑ח וַיֹּ֤אמֶר אֱלִישָׁ֤ע יְרֵה֙ וַיֹּ֔ור וַיֹּ֗אמֶר חֵץ־תְּשׁוּעָ֤ה לַֽיהוָה֙ וְחֵ֣ץ תְּשׁוּעָ֣ה בַֽאֲרָ֔ם וְהִכִּיתָ֧ אֶת־אֲרָ֛ם בַּאֲפֵ֖ק עַד־כַּלֵּֽה׃

מלכים ב 13:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ־תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את־ארם באפק עד־כלה׃

Links
2 Kings 13:172 Kings 13:17 Text Analysis2 Kings 13:17 Interlinear2 Kings 13:17 Multilingual2 Kings 13:17 TSK2 Kings 13:17 Cross References2 Kings 13:17 Bible Hub2 Kings 13:17 Biblia Paralela2 Kings 13:17 Chinese Bible2 Kings 13:17 French Bible2 Kings 13:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:16
Top of Page
Top of Page