2 Kings 12:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֞חAnd tookVerb
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֣שׁJehoashNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6944 [e]haq-qo-ḏā-šîmהַקֳּדָשִׁ֡יםthe hallowed thingsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6942 [e]hiq-dî-šūהִקְדִּ֣ישׁוּhad dedicatedVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֣טthat JehoshaphatNoun
3088 [e]wî-hō-w-rāmוִיהוֹרָם֩JehoramNoun
274 [e]wa-’ă-ḥaz-yā-hūוַאֲחַזְיָ֨הוּand AhaziahNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯāwאֲבֹתָ֜יוhis fathersNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֤יkingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6944 [e]qo-ḏā-šāw,קֳדָשָׁ֔יוhis own hallowed thingsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֣תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2091 [e]haz-zā-hāḇ,הַזָּהָ֗בthe goldNoun
4672 [e]han-nim-ṣāהַנִּמְצָ֛א[that was] foundVerb
214 [e]bə-’ō-ṣə-rō-wṯבְּאֹצְר֥וֹתamong the treasuriesNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֣יתand houseNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof the kingNoun
7971 [e]way-yiš-laḥ,וַיִּשְׁלַ֗חand sent [it]Verb
2371 [e]la-ḥă-zā-’êlלַֽחֲזָאֵל֙to HazaelNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םof SyriaNoun
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֖עַלand he went awayVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֥לfromPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃JerusalemNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֞ח יְהֹואָ֣שׁ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה אֵ֣ת כָּל־הַקֳּדָשִׁ֡ים אֲשֶׁר־הִקְדִּ֣ישׁוּ יְהֹושָׁפָ֣ט וִיהֹורָם֩ וַאֲחַזְיָ֨הוּ אֲבֹתָ֜יו מַלְכֵ֤י יְהוּדָה֙ וְאֶת־קֳדָשָׁ֔יו וְאֵ֣ת כָּל־הַזָּהָ֗ב הַנִּמְצָ֛א בְּאֹצְרֹ֥ות בֵּית־יְהוָ֖ה וּבֵ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּשְׁלַ֗ח לַֽחֲזָאֵל֙ מֶ֣לֶךְ אֲרָ֔ם וַיַּ֖עַל מֵעַ֥ל יְרוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 12:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהואש מלך־יהודה את כל־הקדשים אשר־הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת־קדשיו ואת כל־הזהב הנמצא באצרות בית־יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם׃

Links
2 Kings 12:182 Kings 12:18 Text Analysis2 Kings 12:18 Interlinear2 Kings 12:18 Multilingual2 Kings 12:18 TSK2 Kings 12:18 Cross References2 Kings 12:18 Bible Hub2 Kings 12:18 Biblia Paralela2 Kings 12:18 Chinese Bible2 Kings 12:18 French Bible2 Kings 12:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:17
Top of Page
Top of Page