2 Kings 11:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wat-tê-reוַתֵּ֡רֶאwhen she lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֩the kingNoun
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֨דstoodVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־byPrep
5982 [e]hā-‘am-mūḏהָעַמּ֜וּדa pillarNoun
4941 [e]kam-miš-pāṭ,כַּמִּשְׁפָּ֗טaccording to the customNoun
8269 [e]wə-haś-śā-rîmוְהַשָּׂרִ֤יםand [was] and the princesNoun
2689 [e]wə-ha-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯוְהַחֲצֹֽצְרוֹת֙and the trumpetersNoun
413 [e]’el-אֶל־byPrep
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]‘amעַ֤םthe peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙of the landNoun
8056 [e]śā-mê-aḥ,שָׂמֵ֔חַrejoiceAdj
8628 [e]wə-ṯō-qê-a‘וְתֹקֵ֖עַand blewVerb
2689 [e]ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ;בַּחֲצֹֽצְר֑וֹתwith trumpetsNoun
7167 [e]wat-tiq-ra‘וַתִּקְרַ֤עand toreVerb
6271 [e]‘ă-ṯal-yāhעֲתַלְיָה֙AthaliahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
899 [e]bə-ḡā-ḏe-hā,בְּגָדֶ֔יהָclothesNoun
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָ֖אand criedVerb
7195 [e]qe-šerקֶ֥שֶׁרTreasonNoun
7195 [e]qā-šer.קָֽשֶׁר׃TreasonNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 11:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּ֡רֶא וְהִנֵּ֣ה הַמֶּלֶךְ֩ עֹמֵ֨ד עַֽל־הָעַמּ֜וּד כַּמִּשְׁפָּ֗ט וְהַשָּׂרִ֤ים וְהַחֲצֹֽצְרֹות֙ אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ וְכָל־עַ֤ם הָאָ֙רֶץ֙ שָׂמֵ֔חַ וְתֹקֵ֖עַ בַּחֲצֹֽצְרֹ֑ות וַתִּקְרַ֤ע עֲתַלְיָה֙ אֶת־בְּגָדֶ֔יהָ וַתִּקְרָ֖א קֶ֥שֶׁר קָֽשֶׁר׃ ס

מלכים ב 11:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותרא והנה המלך עמד על־העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל־המלך וכל־עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את־בגדיה ותקרא קשר קשר׃ ס

Links
2 Kings 11:142 Kings 11:14 Text Analysis2 Kings 11:14 Interlinear2 Kings 11:14 Multilingual2 Kings 11:14 TSK2 Kings 11:14 Cross References2 Kings 11:14 Bible Hub2 Kings 11:14 Biblia Paralela2 Kings 11:14 Chinese Bible2 Kings 11:14 French Bible2 Kings 11:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 11:13
Top of Page
Top of Page