2 Kings 10:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֕אוּwhen they went inVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֖וֹתin to offerVerb
2077 [e]zə-ḇā-ḥîmזְבָחִ֣יםsacrificesNoun
5930 [e]wə-‘ō-lō-wṯ;וְעֹל֑וֹתand burnt offeringsNoun
3058 [e]wə-yê-hūוְיֵה֞וּאand JehuNoun
7760 [e]śām-שָׂם־appointedVerb
  lōwל֤וֹtoPrep
2351 [e]ḇa-ḥūṣבַחוּץ֙outsideNoun
8084 [e]šə-mō-nîmשְׁמֹנִ֣יםeightyAdj
376 [e]’îš,אִ֔ישׁmenNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֤ישׁ[If] anyNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
4422 [e]yim-mā-lêṭיִמָּלֵט֙escapeVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםthe menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwhomPrt
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֣יאhave broughtVerb
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
3027 [e]yə-ḏê-ḵem,יְדֵיכֶ֔םyour handsNoun
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁ֖וֹ[he that lets him go] his lifeNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַתforNoun
5315 [e]nap̄-šōw.נַפְשֽׁוֹ׃[shall be] the lifeNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֕אוּ לַעֲשֹׂ֖ות זְבָחִ֣ים וְעֹלֹ֑ות וְיֵה֞וּא שָׂם־לֹ֤ו בַחוּץ֙ שְׁמֹנִ֣ים אִ֔ישׁ וַיֹּ֗אמֶר הָאִ֤ישׁ אֲשֶׁר־יִמָּלֵט֙ מִן־הָאֲנָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מֵבִ֣יא עַל־יְדֵיכֶ֔ם נַפְשֹׁ֖ו תַּ֥חַת נַפְשֹֽׁו׃

מלכים ב 10:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם־לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר־ימלט מן־האנשים אשר אני מביא על־ידיכם נפשו תחת נפשו׃

Links
2 Kings 10:242 Kings 10:24 Text Analysis2 Kings 10:24 Interlinear2 Kings 10:24 Multilingual2 Kings 10:24 TSK2 Kings 10:24 Cross References2 Kings 10:24 Bible Hub2 Kings 10:24 Biblia Paralela2 Kings 10:24 Chinese Bible2 Kings 10:24 French Bible2 Kings 10:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:23
Top of Page
Top of Page