2 Kings 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd he saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוabout himPrep
376 [e]’îšאִ֚ישׁa hairy manNoun
1167 [e]ba-‘alבַּ֣עַלarcher himNoun
8181 [e]śê-‘ār,שֵׂעָ֔ר[He was] a hairyNoun
232 [e]wə-’ê-zō-wrוְאֵז֥וֹרand with a sashNoun
5785 [e]‘ō-wrע֖וֹרof leatherNoun
247 [e]’ā-zūrאָז֣וּרgirtVerb
4975 [e]bə-mā-ṯə-nāw;בְּמָתְנָ֑יוabout his loinsNoun
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַ֕רAnd he saidVerb
452 [e]’ê-lî-yāhאֵלִיָּ֥ה[is] ElijahNoun
8664 [e]hat-tiš-bîהַתִּשְׁבִּ֖יthe TishbiteNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃itPro
Hebrew Texts
מלכים ב 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו אִ֚ישׁ בַּ֣עַל שֵׂעָ֔ר וְאֵזֹ֥ור עֹ֖ור אָז֣וּר בְּמָתְנָ֑יו וַיֹּאמַ֕ר אֵלִיָּ֥ה הַתִּשְׁבִּ֖י הֽוּא׃

מלכים ב 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא׃

Links
2 Kings 1:82 Kings 1:8 Text Analysis2 Kings 1:8 Interlinear2 Kings 1:8 Multilingual2 Kings 1:8 TSK2 Kings 1:8 Cross References2 Kings 1:8 Bible Hub2 Kings 1:8 Biblia Paralela2 Kings 1:8 Chinese Bible2 Kings 1:8 French Bible2 Kings 1:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:7
Top of Page
Top of Page