2 Kings 1:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּAnd they saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוuntoPrep
376 [e]’îšאִ֣ישׁ ׀a man himNoun
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֣הThere cameVerb
7125 [e]liq-rā-ṯê-nū,לִקְרָאתֵ֗נוּto meet usNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵינוּ֮unto usPrep
1980 [e]lə-ḵūלְכ֣וּGoVerb
7725 [e]šū-ḇūשׁוּבוּ֮turn againVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֣חsentVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶם֒youAcc
1696 [e]wə-ḏib-bar-temוְדִבַּרְתֶּ֣םand sayVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
1097 [e]ha-mib-bə-lîהַֽמִבְּלִ֤יnot becauseSubst
369 [e]’ên-אֵין־notPrt
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙[there is] a GodNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לin IsraelNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
7971 [e]šō-lê-aḥ,שֹׁלֵ֔חַ[that] sendVerb
1875 [e]liḏ-rōšלִדְרֹ֕שׁto inquireVerb
  bə-ḇa-‘alבְּבַ֥עַלinPrep
1176 [e]zə-ḇūḇזְב֖וּבof Baal-zebubNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe godNoun
6138 [e]‘eq-rō-wn;עֶקְר֑וֹןof EkronNoun
3651 [e]lā-ḵênלָ֠כֵןThereforeAdj
4296 [e]ham-miṭ-ṭāhהַמִּטָּ֞הthat bedNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־on thatPrt
5927 [e]‘ā-lî-ṯāעָלִ֥יתָupVerb
8033 [e]šāmשָּׁ֛םon thatAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3381 [e]ṯê-rêḏתֵרֵ֥דdo come downVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֖נָּהnot becausePrep
3588 [e]kî-כִּֽי־butConj
4191 [e]mō-wṯמ֥וֹתshall surelyVerb
4191 [e]tā-mūṯ.תָּמֽוּת׃dieVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 1:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו אִ֣ישׁ ׀ עָלָ֣ה לִקְרָאתֵ֗נוּ וַיֹּ֣אמֶר אֵלֵינוּ֮ לְכ֣וּ שׁוּבוּ֮ אֶל־הַמֶּ֣לֶךְ אֲשֶׁר־שָׁלַ֣ח אֶתְכֶם֒ וְדִבַּרְתֶּ֣ם אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הַֽמִבְּלִ֤י אֵין־אֱלֹהִים֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל אַתָּ֣ה שֹׁלֵ֔חַ לִדְרֹ֕שׁ בְּבַ֥עַל זְב֖וּב אֱלֹהֵ֣י עֶקְרֹ֑ון לָ֠כֵן הַמִּטָּ֞ה אֲשֶׁר־עָלִ֥יתָ שָּׁ֛ם לֹֽא־תֵרֵ֥ד מִמֶּ֖נָּה כִּֽי־מֹ֥ות תָּמֽוּת׃

מלכים ב 1:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו איש ׀ עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל־המלך אשר־שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין־אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי־מות תמות׃

Links
2 Kings 1:62 Kings 1:6 Text Analysis2 Kings 1:6 Interlinear2 Kings 1:6 Multilingual2 Kings 1:6 TSK2 Kings 1:6 Cross References2 Kings 1:6 Bible Hub2 Kings 1:6 Biblia Paralela2 Kings 1:6 Chinese Bible2 Kings 1:6 French Bible2 Kings 1:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:5
Top of Page
Top of Page