2 Kings 1:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֨לAnd fell downVerb
274 [e]’ă-ḥaz-yāhאֲחַזְיָ֜הAhaziahNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֣דthroughPrep
7639 [e]haś-śə-ḇā-ḵāh,הַשְּׂבָכָ֗הa latticeNoun
5944 [e]ba-‘ă-lî-yā-ṯōwבַּעֲלִיָּת֛וֹin his upperNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthat [was]Prt
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wnבְּשֹׁמְר֖וֹןin SamariaNoun
2470 [e]way-yā-ḥal;וַיָּ֑חַלand was sickVerb
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand he sentVerb
4397 [e]mal-’ā-ḵîm,מַלְאָכִ֔יםmessengersNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵהֶם֙unto themPrep
1980 [e]lə-ḵūלְכ֣וּGoVerb
1875 [e]ḏir-šū,דִרְשׁ֗וּinquireVerb
  bə-ḇa-‘alבְּבַ֤עַלinPrep
1176 [e]zə-ḇūḇזְבוּב֙of Baal-zebubNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe godNoun
6138 [e]‘eq-rō-wn,עֶקְר֔וֹןof EkronNoun
518 [e]’im-אִם־whetherConj
2421 [e]’eḥ-yehאֶחְיֶ֖הI shall recoverVerb
2483 [e]mê-ḥo-lîמֵחֳלִ֥יof this diseaseNoun
2088 [e]zeh.זֶֽה׃from thisPro
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 1:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפֹּ֨ל אֲחַזְיָ֜ה בְּעַ֣ד הַשְּׂבָכָ֗ה בַּעֲלִיָּתֹ֛ו אֲשֶׁ֥ר בְּשֹׁמְרֹ֖ון וַיָּ֑חַל וַיִּשְׁלַ֣ח מַלְאָכִ֔ים וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ לְכ֣וּ דִרְשׁ֗וּ בְּבַ֤עַל זְבוּב֙ אֱלֹהֵ֣י עֶקְרֹ֔ון אִם־אֶחְיֶ֖ה מֵחֳלִ֥י זֶֽה׃ ס

מלכים ב 1:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם־אחיה מחלי זה׃ ס

Links
2 Kings 1:22 Kings 1:2 Text Analysis2 Kings 1:2 Interlinear2 Kings 1:2 Multilingual2 Kings 1:2 TSK2 Kings 1:2 Cross References2 Kings 1:2 Bible Hub2 Kings 1:2 Biblia Paralela2 Kings 1:2 Chinese Bible2 Kings 1:2 French Bible2 Kings 1:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:1
Top of Page
Top of Page