2 Kings 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֜מָתso he diedVerb
1697 [e]kiḏ-ḇarכִּדְבַ֥רaccording to the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣ה ׀of the LORDNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רhad spokenVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵלִיָּ֗הוּElijahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֤ךְAnd reignedVerb
3088 [e]yə-hō-w-rāmיְהוֹרָם֙JehoramNoun
8478 [e]taḥ-tāw,תַּחְתָּ֔יוin his placeNoun
  פ -  
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֣תin the yearNoun
8147 [e]šə-ta-yim,שְׁתַּ֔יִםsecondNoun
3088 [e]lî-hō-w-rāmלִיהוֹרָ֥םof JehoramNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֖טof JehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
3588 [e]כִּ֛יbecauseConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָ֥יָהdo he hadVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
1121 [e]bên.בֵּֽן׃sonNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֜מָת כִּדְבַ֥ר יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁר־דִּבֶּ֣ר אֵלִיָּ֗הוּ וַיִּמְלֹ֤ךְ יְהֹורָם֙ תַּחְתָּ֔יו פ בִּשְׁנַ֣ת שְׁתַּ֔יִם לִיהֹורָ֥ם בֶּן־יְהֹושָׁפָ֖ט מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה כִּ֛י לֹֽא־הָ֥יָה לֹ֖ו בֵּֽן׃

מלכים ב 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת כדבר יהוה ׀ אשר־דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו פ בשנת שתים ליהורם בן־יהושפט מלך יהודה כי לא־היה לו בן׃

Links
2 Kings 1:172 Kings 1:17 Text Analysis2 Kings 1:17 Interlinear2 Kings 1:17 Multilingual2 Kings 1:17 TSK2 Kings 1:17 Cross References2 Kings 1:17 Bible Hub2 Kings 1:17 Biblia Paralela2 Kings 1:17 Chinese Bible2 Kings 1:17 French Bible2 Kings 1:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:16
Top of Page
Top of Page