2 Chronicles 6:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
6965 [e]qū-māhקוּמָ֞הtherefore ariseVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙GodNoun
5118 [e]lə-nū-ḥe-ḵā,לְֽנוּחֶ֔ךָinto your resting placeNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
727 [e]wa-’ă-rō-wnוַאֲר֣וֹןand the arkNoun
5797 [e]‘uz-ze-ḵā;עֻזֶּ֑ךָof your strengthNoun
3548 [e]kō-hă-ne-ḵāכֹּהֲנֶ֜יךָlet your priestsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙GodNoun
3847 [e]yil-bə-šūיִלְבְּשׁ֣וּbe clothedVerb
8668 [e]ṯə-šū-‘āh,תְשׁוּעָ֔הwith salvationNoun
2623 [e]wa-ḥă-sî-ḏe-ḵāוַחֲסִידֶ֖יךָand let your saintsAdj
8055 [e]yiś-mə-ḥūיִשְׂמְח֥וּrejoiceVerb
2896 [e]ḇaṭ-ṭō-wḇ.בַטּֽוֹב׃in whatAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה קוּמָ֞ה יְהוָ֤ה אֱלֹהִים֙ לְֽנוּחֶ֔ךָ אַתָּ֖ה וַאֲרֹ֣ון עֻזֶּ֑ךָ כֹּהֲנֶ֜יךָ יְהוָ֤ה אֱלֹהִים֙ יִלְבְּשׁ֣וּ תְשׁוּעָ֔ה וַחֲסִידֶ֖יךָ יִשְׂמְח֥וּ בַטֹּֽוב׃

דברי הימים ב 6:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה קומה יהוה אלהים לנוחך אתה וארון עזך כהניך יהוה אלהים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בטוב׃

Links
2 Chronicles 6:412 Chronicles 6:41 Text Analysis2 Chronicles 6:41 Interlinear2 Chronicles 6:41 Multilingual2 Chronicles 6:41 TSK2 Chronicles 6:41 Cross References2 Chronicles 6:41 Bible Hub2 Chronicles 6:41 Biblia Paralela2 Chronicles 6:41 Chinese Bible2 Chronicles 6:41 French Bible2 Chronicles 6:41 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:40
Top of Page
Top of Page