2 Chronicles 6:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣ה ׀Then youPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֣עhearVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֗יִםheavenNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֙יתָ֙and doVerb
8199 [e]wə-šā-p̄aṭ-tāוְשָׁפַטְתָּ֣and judgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,עֲבָדֶ֔יךָyour servantsNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁ֣יבby requitingVerb
7563 [e]lə-rā-šā‘,לְרָשָׁ֔עthe wickedAdj
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֥תby bringingVerb
1870 [e]dar-kōwדַּרְכּ֖וֹhis wayNoun
7218 [e]bə-rō-šōw;בְּרֹאשׁ֑וֹon his own headNoun
6663 [e]ū-lə-haṣ-dîqוּלְהַצְדִּ֣יקand by justifyingVerb
6662 [e]ṣad-dîq,צַדִּ֔יקthe righteousAdj
5414 [e]lā-ṯeṯלָ֥תֶתby givingVerb
  lōwל֖וֹto himPrep
6666 [e]kə-ṣiḏ-qā-ṯōw.כְּצִדְקָתֽוֹ׃according to his righteousnessNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה ׀ תִּשְׁמַ֣ע מִן־הַשָּׁמַ֗יִם וְעָשִׂ֙יתָ֙ וְשָׁפַטְתָּ֣ אֶת־עֲבָדֶ֔יךָ לְהָשִׁ֣יב לְרָשָׁ֔ע לָתֵ֥ת דַּרְכֹּ֖ו בְּרֹאשֹׁ֑ו וּלְהַצְדִּ֣יק צַדִּ֔יק לָ֥תֶת לֹ֖ו כְּצִדְקָתֹֽו׃ ס

דברי הימים ב 6:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה ׀ תשמע מן־השמים ועשית ושפטת את־עבדיך להשיב לרשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו׃ ס

Links
2 Chronicles 6:232 Chronicles 6:23 Text Analysis2 Chronicles 6:23 Interlinear2 Chronicles 6:23 Multilingual2 Chronicles 6:23 TSK2 Chronicles 6:23 Cross References2 Chronicles 6:23 Bible Hub2 Chronicles 6:23 Biblia Paralela2 Chronicles 6:23 Chinese Bible2 Chronicles 6:23 French Bible2 Chronicles 6:23 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:22
Top of Page
Top of Page