2 Chronicles 6:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qemוַיָּ֣קֶםtherefore has performedVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rōwדְּבָר֖וֹhis wordNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1696 [e]dib-bêr;דִּבֵּ֑רhe has spokenVerb
6965 [e]wā-’ā-qūmוָאָק֡וּםfor I am risen upVerb
8478 [e]ta-ḥaṯתַּחַת֩in the roomNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֨ידof DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîאָבִ֜יmy fatherNoun
3427 [e]wā-’ê-šêḇוָאֵשֵׁ֣ב ׀and am setVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֙asPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רpromisedVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הas the LORDNoun
1129 [e]wā-’eḇ-nehוָאֶבְנֶ֣הand have buildVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתthe houseNoun
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֥םfor the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣קֶם יְהוָ֔ה אֶת־דְּבָרֹ֖ו אֲשֶׁ֣ר דִּבֵּ֑ר וָאָק֡וּם תַּחַת֩ דָּוִ֨יד אָבִ֜י וָאֵשֵׁ֣ב ׀ עַל־כִּסֵּ֣א יִשְׂרָאֵ֗ל כַּאֲשֶׁר֙ דִּבֶּ֣ר יְהוָ֔ה וָאֶבְנֶ֣ה הַבַּ֔יִת לְשֵׁ֥ם יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם יהוה את־דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב ׀ על־כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל׃

Links
2 Chronicles 6:102 Chronicles 6:10 Text Analysis2 Chronicles 6:10 Interlinear2 Chronicles 6:10 Multilingual2 Chronicles 6:10 TSK2 Chronicles 6:10 Cross References2 Chronicles 6:10 Bible Hub2 Chronicles 6:10 Biblia Paralela2 Chronicles 6:10 Chinese Bible2 Chronicles 6:10 French Bible2 Chronicles 6:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:9
Top of Page
Top of Page