2 Chronicles 5:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יand It came even to passVerb
259 [e]ḵə-’e-ḥāḏכְ֠אֶחָדin unisonAdj
  [lam-ma-ḥă-ṣō-ṣə-rîm[לַמַּחֲצֹצְרִים -  
  ḵ]כ] -  
2690 [e](lam-ḥaṣ-ṣə-rîm(לַמְחַצְּרִ֨יםas the trumpetersVerb
  q)ק) -  
7891 [e]wə-lam-šō-ră-rîmוְלַמְשֹֽׁרֲרִ֜יםand singersVerb
8085 [e]lə-haš-mî-a‘לְהַשְׁמִ֣יעַto be heardVerb
6963 [e]qō-wl-קוֹל־soundNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֗דto make oneAdj
1984 [e]lə-hal-lêlלְהַלֵּ֣לto praiseVerb
3034 [e]ū-lə-hō-ḏō-wṯוּלְהֹדוֹת֮and thankingVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָה֒the LORDNoun
7311 [e]ū-ḵə-hā-rîmוּכְהָרִ֣יםwhen they lifted upVerb
6963 [e]qō-wlק֠וֹל[their] voiceNoun
2689 [e]ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯבַּחֲצֹצְר֨וֹתwith the trumpetsNoun
4700 [e]ū-ḇim-ṣil-ta-yimוּבִמְצִלְתַּ֜יִםand cymbalsNoun
3627 [e]ū-ḇiḵ-lêוּבִכְלֵ֣יand instrumentsNoun
7892 [e]haš-šîr,הַשִּׁ֗ירof musicNoun
1984 [e]ū-ḇə-hal-lêlוּבְהַלֵּ֤לand praisedVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָה֙the LORDNoun
3588 [e]כִּ֣יForConj
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[he is] goodAdj
3588 [e]כִּ֥יforConj
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֖ם[endureth] foreverNoun
2617 [e]ḥas-dōw;חַסְדּ֑וֹhis covenant loyaltyNoun
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֛יִת[then] that the houseNoun
4390 [e]mā-lêמָלֵ֥אwas filledVerb
6051 [e]‘ā-nānעָנָ֖ןwith a cloudNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥ית[even] the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 5:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י כְ֠אֶחָד [לַמַּחֲצֹצְרִים כ] (לַמְחַצְּרִ֨ים ק) וְלַמְשֹֽׁרֲרִ֜ים לְהַשְׁמִ֣יעַ קֹול־אֶחָ֗ד לְהַלֵּ֣ל וּלְהֹדֹות֮ לַיהוָה֒ וּכְהָרִ֣ים קֹ֠ול בַּחֲצֹצְרֹ֨ות וּבִמְצִלְתַּ֜יִם וּבִכְלֵ֣י הַשִּׁ֗יר וּבְהַלֵּ֤ל לַיהוָה֙ כִּ֣י טֹ֔וב כִּ֥י לְעֹולָ֖ם חַסְדֹּ֑ו וְהַבַּ֛יִת מָלֵ֥א עָנָ֖ן בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 5:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כאחד [למחצצרים כ] (למחצרים ק) ולמשררים להשמיע קול־אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה׃

Links
2 Chronicles 5:132 Chronicles 5:13 Text Analysis2 Chronicles 5:13 Interlinear2 Chronicles 5:13 Multilingual2 Chronicles 5:13 TSK2 Chronicles 5:13 Cross References2 Chronicles 5:13 Bible Hub2 Chronicles 5:13 Biblia Paralela2 Chronicles 5:13 Chinese Bible2 Chronicles 5:13 French Bible2 Chronicles 5:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 5:12
Top of Page
Top of Page