2 Chronicles 4:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1823 [e]ū-ḏə-mūṯוּדְמ֣וּת[was] it the similitudeNoun
1241 [e]bə-qā-rîmבְּקָרִים֩of oxenNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֨חַתunderNoun
  lōwל֜וֹtoPrep
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִ֤יב ׀it aroundSubst
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִיב֙aroundSubst
5437 [e]sō-wḇ-ḇîmסוֹבְבִ֣יםthat did edgeVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
6235 [e]‘e-śerעֶ֚שֶׂרtenNoun
520 [e]bā-’am-māh,בָּֽאַמָּ֔הin a cubitNoun
5362 [e]maq-qî-p̄îmמַקִּיפִ֥יםcompassingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םthe seaNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ;סָבִ֑יבaroundSubst
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֤יִםTwoNoun
2905 [e]ṭū-rîmטוּרִים֙rowsNoun
1241 [e]hab-bā-qār,הַבָּקָ֔רof oxen [were]Noun
3332 [e]yə-ṣū-qîmיְצוּקִ֖יםcastVerb
4166 [e]bə-mu-ṣaq-tōw.בְּמֻֽצַקְתּֽוֹ׃in one pieceNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 4:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּדְמ֣וּת בְּקָרִים֩ תַּ֨חַת לֹ֜ו סָבִ֤יב ׀ סָבִיב֙ סֹובְבִ֣ים אֹתֹ֔ו עֶ֚שֶׂר בָּֽאַמָּ֔ה מַקִּיפִ֥ים אֶת־הַיָּ֖ם סָבִ֑יב שְׁנַ֤יִם טוּרִים֙ הַבָּקָ֔ר יְצוּקִ֖ים בְּמֻֽצַקְתֹּֽו׃

דברי הימים ב 4:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודמות בקרים תחת לו סביב ׀ סביב סובבים אתו עשר באמה מקיפים את־הים סביב שנים טורים הבקר יצוקים במצקתו׃

Links
2 Chronicles 4:32 Chronicles 4:3 Text Analysis2 Chronicles 4:3 Interlinear2 Chronicles 4:3 Multilingual2 Chronicles 4:3 TSK2 Chronicles 4:3 Cross References2 Chronicles 4:3 Bible Hub2 Chronicles 4:3 Biblia Paralela2 Chronicles 4:3 Chinese Bible2 Chronicles 4:3 French Bible2 Chronicles 4:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 4:2
Top of Page
Top of Page