2 Chronicles 35:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יAfterAdv
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
2063 [e]zōṯ,זֹ֗אתthisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhenPrt
3559 [e]hê-ḵînהֵכִ֤יןhad preparedVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹֽאשִׁיָּ֙הוּ֙JosiahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתthe templeNoun
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֞הcame upVerb
5224 [e]nə-ḵōwנְכ֧וֹNechoNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֛יִםof EgyptNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֥םto fightVerb
3751 [e]bə-ḵar-kə-mîšבְּכַרְכְּמִ֖ישׁat CarchemishNoun
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
6578 [e]pə-rāṯ;פְּרָ֑תEuphratesNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֥אand went outVerb
7125 [e]liq-rā-ṯōwלִקְרָאת֖וֹagainstNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hū.יֹאשִׁיָּֽהוּ׃JosiahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַחֲרֵ֣י כָל־זֹ֗את אֲשֶׁ֨ר הֵכִ֤ין יֹֽאשִׁיָּ֙הוּ֙ אֶת־הַבַּ֔יִת עָלָ֞ה נְכֹ֧ו מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֛יִם לְהִלָּחֵ֥ם בְּכַרְכְּמִ֖ישׁ עַל־פְּרָ֑ת וַיֵּצֵ֥א לִקְרָאתֹ֖ו יֹאשִׁיָּֽהוּ׃

דברי הימים ב 35:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחרי כל־זאת אשר הכין יאשיהו את־הבית עלה נכו מלך־מצרים להלחם בכרכמיש על־פרת ויצא לקראתו יאשיהו׃

Links
2 Chronicles 35:202 Chronicles 35:20 Text Analysis2 Chronicles 35:20 Interlinear2 Chronicles 35:20 Multilingual2 Chronicles 35:20 TSK2 Chronicles 35:20 Cross References2 Chronicles 35:20 Bible Hub2 Chronicles 35:20 Biblia Paralela2 Chronicles 35:20 Chinese Bible2 Chronicles 35:20 French Bible2 Chronicles 35:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:19
Top of Page
Top of Page