2 Chronicles 35:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
6213 [e]na-‘ă-śāhנַעֲשָׂ֨הdo keptVerb
6453 [e]p̄e-saḥפֶ֤סַחpassoverNoun
3644 [e]kā-mō-hūכָּמֹ֙הוּ֙likeAdv
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לin IsraelNoun
3117 [e]mî-mêמִימֵ֖יfrom the daysNoun
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵ֣לof SamuelNoun
5030 [e]han-nā-ḇî;הַנָּבִ֑יאthe prophetNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣ל ׀of IsraelNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־neitherAdv
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֡וּdidVerb
6453 [e]kap-pe-saḥכַּפֶּ֣סַחsuch a passoverNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־asPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הkeepVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹֽ֠אשִׁיָּהוּas JosiahNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִ֨יםand the priestsNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֤םand the LevitesAdj
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙JudahNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êlוְיִשְׂרָאֵ֣לthat IsraelNoun
4672 [e]han-nim-ṣā,הַנִּמְצָ֔אwere presentVerb
3427 [e]wə-yō-wō-šə-ḇêוְיוֹשְׁבֵ֖יand the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃of JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־נַעֲשָׂ֨ה פֶ֤סַח כָּמֹ֙הוּ֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל מִימֵ֖י שְׁמוּאֵ֣ל הַנָּבִ֑יא וְכָל־מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לֹֽא־עָשׂ֡וּ כַּפֶּ֣סַח אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה יֹֽ֠אשִׁיָּהוּ וְהַכֹּהֲנִ֨ים וְהַלְוִיִּ֤ם וְכָל־יְהוּדָה֙ וְיִשְׂרָאֵ֣ל הַנִּמְצָ֔א וְיֹושְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס

דברי הימים ב 35:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל־מלכי ישראל ׀ לא־עשו כפסח אשר־עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל־יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם׃ ס

Links
2 Chronicles 35:182 Chronicles 35:18 Text Analysis2 Chronicles 35:18 Interlinear2 Chronicles 35:18 Multilingual2 Chronicles 35:18 TSK2 Chronicles 35:18 Cross References2 Chronicles 35:18 Bible Hub2 Chronicles 35:18 Biblia Paralela2 Chronicles 35:18 Chinese Bible2 Chronicles 35:18 French Bible2 Chronicles 35:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:17
Top of Page
Top of Page