2 Chronicles 3:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2490 [e]way-yā-ḥelוַיָּ֣חֶלThen beganVerb
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֗הSolomonNoun
1129 [e]liḇ-nō-wṯלִבְנ֤וֹתto buildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯ-בֵּית־the houseNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָה֙The LORDNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םin JerusalemNoun
2022 [e]bə-harבְּהַר֙on MountNoun
4179 [e]ham-mō-w-rî-yāh,הַמּ֣וֹרִיָּ֔הMoriahNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwherePrt
7200 [e]nir-’āhנִרְאָ֖ה[the LORD] appearedVerb
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֣ידto DavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-hū;אָבִ֑יהוּhis fatherNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
3559 [e]hê-ḵînהֵכִין֙had preparedVerb
4725 [e]bim-qō-wmבִּמְק֣וֹםat the placeNoun
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידthat DavidNoun
1637 [e]bə-ḡō-renבְּגֹ֖רֶןon the threshingNoun
771 [e]’ā-rə-nānאָרְנָ֥ןof OrnanNoun
2983 [e]hay-ḇū-sî.הַיְבוּסִֽי׃the JebusiteNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣חֶל שְׁלֹמֹ֗ה לִבְנֹ֤ות אֶת־בֵּית־יְהוָה֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם בְּהַר֙ הַמֹּ֣ורִיָּ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִרְאָ֖ה לְדָוִ֣יד אָבִ֑יהוּ אֲשֶׁ֤ר הֵכִין֙ בִּמְקֹ֣ום דָּוִ֔יד בְּגֹ֖רֶן אָרְנָ֥ן הַיְבוּסִֽי׃

דברי הימים ב 3:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחל שלמה לבנות את־בית־יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי׃

Links
2 Chronicles 3:12 Chronicles 3:1 Text Analysis2 Chronicles 3:1 Interlinear2 Chronicles 3:1 Multilingual2 Chronicles 3:1 TSK2 Chronicles 3:1 Cross References2 Chronicles 3:1 Bible Hub2 Chronicles 3:1 Biblia Paralela2 Chronicles 3:1 Chinese Bible2 Chronicles 3:1 French Bible2 Chronicles 3:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:18
Top of Page
Top of Page