2 Chronicles 29:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4480 [e]ū-min-וּמִן־and ofPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵי֙the sonsNoun
469 [e]’ĕ-lî-ṣā-p̄ān,אֱלִ֣יצָפָ֔ןof ElizaphanNoun
8113 [e]šim-rîשִׁמְרִ֖יShimriNoun
  [wî-‘ū-’êl[וִיעוּאֵל -  
  ḵ]כ] -  
3273 [e](wî-‘î-’êl;(וִיעִיאֵ֑לJeielNoun
  q)ק) -  
4480 [e]ū-min-וּמִן־and ofPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
623 [e]’ā-sāp̄,אָסָ֔ףof AsaphNoun
2148 [e]zə-ḵar-yā-hūזְכַרְיָ֖הוּZechariahNoun
4983 [e]ū-mat-tan-yā-hū.וּמַתַּנְיָֽהוּ׃and MattaniahNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִן־בְּנֵי֙ אֱלִ֣יצָפָ֔ן שִׁמְרִ֖י [וִיעוּאֵל כ] (וִיעִיאֵ֑ל ק) וּמִן־בְּנֵ֣י אָסָ֔ף זְכַרְיָ֖הוּ וּמַתַּנְיָֽהוּ׃ ס

דברי הימים ב 29:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־בני אליצפן שמרי [ויעואל כ] (ויעיאל ק) ומן־בני אסף זכריהו ומתניהו׃ ס

Links
2 Chronicles 29:132 Chronicles 29:13 Text Analysis2 Chronicles 29:13 Interlinear2 Chronicles 29:13 Multilingual2 Chronicles 29:13 TSK2 Chronicles 29:13 Cross References2 Chronicles 29:13 Bible Hub2 Chronicles 29:13 Biblia Paralela2 Chronicles 29:13 Chinese Bible2 Chronicles 29:13 French Bible2 Chronicles 29:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:12
Top of Page
Top of Page