2 Chronicles 28:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2076 [e]way-zab-bê-aḥוַיְזַבֵּ֧חַand He sacrificedVerb
6999 [e]way-qaṭ-ṭêrוַיְקַטֵּ֛רalso and burnt incenseVerb
1116 [e]bab-bā-mō-wṯבַּבָּמ֖וֹתon the highNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1389 [e]hag-gə-ḇā-‘ō-wṯ;הַגְּבָע֑וֹתthe hillsNoun
8478 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֖חַתand underNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֥ץtreeNoun
7488 [e]ra-‘ă-nān.רַעֲנָֽן׃greenAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְזַבֵּ֧חַ וַיְקַטֵּ֛ר בַּבָּמֹ֖ות וְעַל־הַגְּבָעֹ֑ות וְתַ֖חַת כָּל־עֵ֥ץ רַעֲנָֽן׃

דברי הימים ב 28:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזבח ויקטר בבמות ועל־הגבעות ותחת כל־עץ רענן׃

Links
2 Chronicles 28:42 Chronicles 28:4 Text Analysis2 Chronicles 28:4 Interlinear2 Chronicles 28:4 Multilingual2 Chronicles 28:4 TSK2 Chronicles 28:4 Cross References2 Chronicles 28:4 Bible Hub2 Chronicles 28:4 Biblia Paralela2 Chronicles 28:4 Chinese Bible2 Chronicles 28:4 French Bible2 Chronicles 28:4 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:3
Top of Page
Top of Page