2 Chronicles 26:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יand hadVerb
5818 [e]lə-‘uz-zî-yā-hūלְעֻזִּיָּ֡הוּMoreover UzziahNoun
2428 [e]ḥa-yilחַיִל֩a hostNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֨הmenVerb
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֜הfor battleNoun
3318 [e]yō-wṣ-’êיוֹצְאֵ֧יthat went outVerb
6635 [e]ṣā-ḇāצָבָ֣אto warNoun
1416 [e]liḡ-ḏūḏ,לִגְד֗וּדby divisionsNoun
4557 [e]bə-mis-parבְּמִסְפַּר֙according to the numberNoun
6486 [e]pə-qud-dā-ṯām,פְּקֻדָּתָ֔םof their accountNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֙by the handNoun
  [yə-‘ū-’êl[יְעוּאֵל -  
  ḵ]כ] -  
3273 [e](yə-‘î-’êl(יְעִיאֵ֣לof JeielNoun
  q)ק) -  
5608 [e]has-sō-w-p̄êr,הַסּוֹפֵ֔רthe scribeVerb
4641 [e]ū-ma-‘ă-śê-yā-hūוּמַעֲשֵׂיָ֖הוּand MaaseiahNoun
7860 [e]haš-šō-w-ṭêr;הַשּׁוֹטֵ֑רthe rulerNoun
5921 [e]‘alעַ֚לunderPrep
3027 [e]yaḏ-יַד־the handNoun
2608 [e]ḥă-nan-yā-hū,חֲנַנְיָ֔הוּof HananiahNoun
8269 [e]miś-śā-rêמִשָּׂרֵ֖יcaptainsNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of [one] of the kingNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י לְעֻזִּיָּ֡הוּ חַיִל֩ עֹשֵׂ֨ה מִלְחָמָ֜ה יֹוצְאֵ֧י צָבָ֣א לִגְד֗וּד בְּמִסְפַּר֙ פְּקֻדָּתָ֔ם בְּיַד֙ [יְעוּאֵל כ] (יְעִיאֵ֣ל ק) הַסֹּופֵ֔ר וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּ הַשֹּׁוטֵ֑ר עַ֚ל יַד־חֲנַנְיָ֔הוּ מִשָּׂרֵ֖י הַמֶּֽלֶךְ׃

דברי הימים ב 26:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד [יעואל כ] (יעיאל ק) הסופר ומעשיהו השוטר על יד־חנניהו משרי המלך׃

Links
2 Chronicles 26:112 Chronicles 26:11 Text Analysis2 Chronicles 26:11 Interlinear2 Chronicles 26:11 Multilingual2 Chronicles 26:11 TSK2 Chronicles 26:11 Cross References2 Chronicles 26:11 Bible Hub2 Chronicles 26:11 Biblia Paralela2 Chronicles 26:11 Chinese Bible2 Chronicles 26:11 French Bible2 Chronicles 26:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:10
Top of Page
Top of Page