2 Chronicles 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wat-tê-reוַתֵּ֡רֶאAnd she lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֩the kingNoun
5975 [e]‘ō-w-mêḏעוֹמֵ֨דstoodVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־atPrep
5982 [e]‘am-mū-ḏōwעַמּוּד֜וֹhis pillarNoun
3996 [e]bam-mā-ḇō-w,בַּמָּב֗וֹאat the entranceNoun
8269 [e]wə-haś-śā-rîmוְהַשָּׂרִ֣יםand the princesNoun
2689 [e]wə-ha-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯוְהַחֲצֹצְרוֹת֮and the trumpetsNoun
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֒the kingNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
5971 [e]‘amעַ֨םthe peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץof the landNoun
8055 [e]śā-mê-aḥ,שָׂמֵ֗חַcheer upVerb
8628 [e]wə-ṯō-w-qê-a‘וְתוֹקֵ֙עַ֙and soundedVerb
2689 [e]ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ,בַּחֲצֹ֣צְר֔וֹתwith trumpetsNoun
7891 [e]wə-ham-šō-w-ră-rîmוְהַמְשֽׁוֹרֲרִים֙also the singersVerb
3627 [e]biḵ-lêבִּכְלֵ֣יwith instrumentsNoun
7892 [e]haš-šîr,הַשִּׁ֔ירof musicNoun
3045 [e]ū-mō-w-ḏî-‘îmוּמוֹדִיעִ֖יםand such as taughtVerb
1984 [e]lə-hal-lêl;לְהַלֵּ֑לto sing praiseVerb
7167 [e]wat-tiq-ra‘וַתִּקְרַ֤עthen toreVerb
6271 [e]‘ă-ṯal-yā-hūעֲתַלְיָ֙הוּ֙AthaliahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
899 [e]bə-ḡā-ḏe-hā,בְּגָדֶ֔יהָclothesNoun
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֖אמֶרand saidVerb
7195 [e]qe-šerקֶ֥שֶׁרTreasonNoun
7195 [e]qā-šer.קָֽשֶׁר׃TreasonNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּ֡רֶא וְהִנֵּ֣ה הַמֶּלֶךְ֩ עֹומֵ֨ד עַֽל־עַמּוּדֹ֜ו בַּמָּבֹ֗וא וְהַשָּׂרִ֣ים וְהַחֲצֹצְרֹות֮ עַל־הַמֶּלֶךְ֒ וְכָל־עַ֨ם הָאָ֜רֶץ שָׂמֵ֗חַ וְתֹוקֵ֙עַ֙ בַּחֲצֹ֣צְרֹ֔ות וְהַמְשֹֽׁורֲרִים֙ בִּכְלֵ֣י הַשִּׁ֔יר וּמֹודִיעִ֖ים לְהַלֵּ֑ל וַתִּקְרַ֤ע עֲתַלְיָ֙הוּ֙ אֶת־בְּגָדֶ֔יהָ וַתֹּ֖אמֶר קֶ֥שֶׁר קָֽשֶׁר׃ ס

דברי הימים ב 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותרא והנה המלך עומד על־עמודו במבוא והשרים והחצצרות על־המלך וכל־עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את־בגדיה ותאמר קשר קשר׃ ס

Links
2 Chronicles 23:132 Chronicles 23:13 Text Analysis2 Chronicles 23:13 Interlinear2 Chronicles 23:13 Multilingual2 Chronicles 23:13 TSK2 Chronicles 23:13 Cross References2 Chronicles 23:13 Bible Hub2 Chronicles 23:13 Biblia Paralela2 Chronicles 23:13 Chinese Bible2 Chronicles 23:13 French Bible2 Chronicles 23:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 23:12
Top of Page
Top of Page