2 Chronicles 22:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֕יAnd it came to passVerb
8199 [e]kə-hiš-šā-p̄êṭכְּהִשָּׁפֵ֥טwas executing judgmentVerb
3058 [e]yê-hūיֵה֖וּאwhen JehuNoun
5973 [e]‘im-עִם־onPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ;אַחְאָ֑בof AhabNoun
4672 [e]way-yim-ṣāוַיִּמְצָא֩and foundVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יthe princesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֨יand the sonsNoun
251 [e]’ă-ḥêאֲחֵ֧יof the brothersNoun
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hūאֲחַזְיָ֛הוּof AhaziahNoun
8334 [e]mə-šā-rə-ṯîmמְשָׁרְתִ֥יםthat ministeredVerb
274 [e]la-’ă-ḥaz-yā-hūלַאֲחַזְיָ֖הוּto AhaziahNoun
2026 [e]way-ya-har-ḡêm.וַיַּהַרְגֵֽם׃And he slewVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 22:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֕י כְּהִשָּׁפֵ֥ט יֵה֖וּא עִם־בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וַיִּמְצָא֩ אֶת־שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וּבְנֵ֨י אֲחֵ֧י אֲחַזְיָ֛הוּ מְשָׁרְתִ֥ים לַאֲחַזְיָ֖הוּ וַיַּהַרְגֵֽם׃

דברי הימים ב 22:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כהשפט יהוא עם־בית אחאב וימצא את־שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם׃

Links
2 Chronicles 22:82 Chronicles 22:8 Text Analysis2 Chronicles 22:8 Interlinear2 Chronicles 22:8 Multilingual2 Chronicles 22:8 TSK2 Chronicles 22:8 Cross References2 Chronicles 22:8 Bible Hub2 Chronicles 22:8 Biblia Paralela2 Chronicles 22:8 Chinese Bible2 Chronicles 22:8 French Bible2 Chronicles 22:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 22:7
Top of Page
Top of Page