2 Chronicles 21:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יand it came to passVerb
3117 [e]lə-yā-mîmלְיָמִ֣ים ׀in process of timeNoun
3117 [e]mî-yā-mîmמִיָּמִ֡יםof timeNoun
6256 [e]ū-ḵə-‘êṯוּכְעֵת֩and after the endNoun
3318 [e]ṣêṯצֵ֨אתfell outVerb
7093 [e]haq-qêṣהַקֵּ֜ץthe endNoun
3117 [e]lə-yā-mîmלְיָמִ֣יםyearsNoun
8147 [e]šə-na-yim,שְׁנַ֗יִםof twoNoun
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֤וּcameVerb
4578 [e]mê-‘āwמֵעָיו֙his bowelsNoun
5973 [e]‘im-עִם־by reason ofPrep
2483 [e]ḥā-lə-yōw,חָלְי֔וֹof his sicknessNoun
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֖מָתso he diedVerb
8463 [e]bə-ṯa-ḥă-lu-’îmבְּתַחֲלֻאִ֣יםdiseasesNoun
7451 [e]rā-‘îm;רָעִ֑יםof veryAdj
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noAdv
6213 [e]‘ā-śūעָ֨שׂוּmadeVerb
  lōwל֥וֹtoPrep
5971 [e]‘am-mōwעַמּ֛וֹhis peopleNoun
8316 [e]śə-rê-p̄āhשְׂרֵפָ֖הburningNoun
8316 [e]kiś-rê-p̄aṯכִּשְׂרֵפַ֥תfor him like the fireNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw.אֲבֹתָֽיו׃of his fathersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י לְיָמִ֣ים ׀ מִיָּמִ֡ים וּכְעֵת֩ צֵ֨את הַקֵּ֜ץ לְיָמִ֣ים שְׁנַ֗יִם יָצְא֤וּ מֵעָיו֙ עִם־חָלְיֹ֔ו וַיָּ֖מָת בְּתַחֲלֻאִ֣ים רָעִ֑ים וְלֹא־עָ֨שׂוּ לֹ֥ו עַמֹּ֛ו שְׂרֵפָ֖ה כִּשְׂרֵפַ֥ת אֲבֹתָֽיו׃

דברי הימים ב 21:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לימים ׀ מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם־חליו וימת בתחלאים רעים ולא־עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו׃

Links
2 Chronicles 21:192 Chronicles 21:19 Text Analysis2 Chronicles 21:19 Interlinear2 Chronicles 21:19 Multilingual2 Chronicles 21:19 TSK2 Chronicles 21:19 Cross References2 Chronicles 21:19 Bible Hub2 Chronicles 21:19 Biblia Paralela2 Chronicles 21:19 Chinese Bible2 Chronicles 21:19 French Bible2 Chronicles 21:19 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:18
Top of Page
Top of Page