2 Chronicles 20:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5012 [e]way-yiṯ-nab-bêוַיִּתְנַבֵּ֞אThen prophesiedVerb
461 [e]’ĕ-lî-‘e-zerאֱלִיעֶ֤זֶרEliezerNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
1735 [e]dō-ḏā-wā-hūדֹּדָוָ֙הוּ֙of DodavahNoun
4762 [e]mim-mā-rê-šāh,מִמָּ֣רֵשָׁ֔הof MareshahNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֖טJehoshaphatNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
2266 [e]kə-hiṯ-ḥab-ber-ḵāכְּהִֽתְחַבֶּרְךָ֣Because you have joined yourselfVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hū,אֲחַזְיָ֗הוּAhaziahNoun
6555 [e]pā-raṣפָּרַ֤ץhas brokenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
4639 [e]ma-‘ă-śe-ḵā,מַעֲשֶׂ֔יךָyour worksNoun
7665 [e]way-yiš-šā-ḇə-rūוַיִּשָּׁבְר֣וּAnd were brokenVerb
591 [e]’o-nî-yō-wṯ,אֳנִיּ֔וֹתthe shipsNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
6113 [e]‘ā-ṣə-rūעָצְר֖וּdo .. .. ..Verb
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֥כֶתto goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8659 [e]tar-šîš.תַּרְשִֽׁישׁ׃TarshishNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְנַבֵּ֞א אֱלִיעֶ֤זֶר בֶּן־דֹּדָוָ֙הוּ֙ מִמָּ֣רֵשָׁ֔ה עַל־יְהֹושָׁפָ֖ט לֵאמֹ֑ר כְּהִֽתְחַבֶּרְךָ֣ עִם־אֲחַזְיָ֗הוּ פָּרַ֤ץ יְהוָה֙ אֶֽת־מַעֲשֶׂ֔יךָ וַיִּשָּׁבְר֣וּ אֳנִיֹּ֔ות וְלֹ֥א עָצְר֖וּ לָלֶ֥כֶת אֶל־תַּרְשִֽׁישׁ׃

דברי הימים ב 20:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנבא אליעזר בן־דדוהו ממרשה על־יהושפט לאמר כהתחברך עם־אחזיהו פרץ יהוה את־מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל־תרשיש׃

Links
2 Chronicles 20:372 Chronicles 20:37 Text Analysis2 Chronicles 20:37 Interlinear2 Chronicles 20:37 Multilingual2 Chronicles 20:37 TSK2 Chronicles 20:37 Cross References2 Chronicles 20:37 Bible Hub2 Chronicles 20:37 Biblia Paralela2 Chronicles 20:37 Chinese Bible2 Chronicles 20:37 French Bible2 Chronicles 20:37 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:36
Top of Page
Top of Page