2 Chronicles 20:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙And they cameVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םto JerusalemNoun
5035 [e]bin-ḇā-lîmבִּנְבָלִ֥יםwith harpsNoun
3658 [e]ū-ḇə-ḵin-nō-rō-wṯוּבְכִנֹּר֖וֹתand harpsNoun
2689 [e]ū-ḇa-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ;וּבַחֲצֹצְר֑וֹתand trumpetsNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֖יתthe houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֙אוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם בִּנְבָלִ֥ים וּבְכִנֹּרֹ֖ות וּבַחֲצֹצְרֹ֑ות אֶל־בֵּ֖ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 20:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל־בית יהוה׃

Links
2 Chronicles 20:282 Chronicles 20:28 Text Analysis2 Chronicles 20:28 Interlinear2 Chronicles 20:28 Multilingual2 Chronicles 20:28 TSK2 Chronicles 20:28 Cross References2 Chronicles 20:28 Bible Hub2 Chronicles 20:28 Biblia Paralela2 Chronicles 20:28 Chinese Bible2 Chronicles 20:28 French Bible2 Chronicles 20:28 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:27
Top of Page
Top of Page