2 Chronicles 20:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
7181 [e]haq-šî-ḇūהַקְשִׁ֤יבוּListenVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand you inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
4428 [e]wə-ham-me-leḵוְהַמֶּ֖לֶךְand you kingNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ;יְהוֹשָׁפָ֑טJehoshaphatNoun
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֨רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
  lā-ḵem,לָכֶ֗םtoPrep
859 [e]’at-temאַ֠תֶּםyouPro
408 [e]’al-אַל־norAdv
3372 [e]tî-rə-’ūתִּֽירְא֤וּdo fearVerb
408 [e]wə-’al-וְאַל־and notAdv
2865 [e]tê-ḥat-tūתֵּחַ֙תּוּ֙dismayedVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֨יby reason ofNoun
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֤וֹןmultitudeNoun
7227 [e]hā-rāḇהָרָב֙greatAdj
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
  lā-ḵemלָכֶ֛םtoPrep
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָ֖הthe battleNoun
3588 [e]כִּ֥יbutConj
430 [e]lê-lō-hîm.לֵאלֹהִֽים׃[is] of GodNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר הַקְשִׁ֤יבוּ כָל־יְהוּדָה֙ וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֔ם וְהַמֶּ֖לֶךְ יְהֹושָׁפָ֑ט כֹּֽה־אָמַ֨ר יְהוָ֜ה לָכֶ֗ם אַ֠תֶּם אַל־תִּֽירְא֤וּ וְאַל־תֵּחַ֙תּוּ֙ מִפְּנֵ֨י הֶהָמֹ֤ון הָרָב֙ הַזֶּ֔ה כִּ֣י לֹ֥א לָכֶ֛ם הַמִּלְחָמָ֖ה כִּ֥י לֵאלֹהִֽים׃

דברי הימים ב 20:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר הקשיבו כל־יהודה וישבי ירושלם והמלך יהושפט כה־אמר יהוה לכם אתם אל־תיראו ואל־תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים׃

Links
2 Chronicles 20:152 Chronicles 20:15 Text Analysis2 Chronicles 20:15 Interlinear2 Chronicles 20:15 Multilingual2 Chronicles 20:15 TSK2 Chronicles 20:15 Cross References2 Chronicles 20:15 Bible Hub2 Chronicles 20:15 Biblia Paralela2 Chronicles 20:15 Chinese Bible2 Chronicles 20:15 French Bible2 Chronicles 20:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:14
Top of Page
Top of Page