2 Chronicles 19:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֡הand beholdPrt
568 [e]’ă-mar-yā-hūאֲמַרְיָ֣הוּAmariahNoun
3548 [e]ḵō-hênכֹהֵן֩priestNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹ֨אשׁthe chiefNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֜םover youPrep
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֣לin allNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־[is] mattersNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
2069 [e]ū-zə-ḇaḏ-yā-hūוּזְבַדְיָ֨הוּand ZebadiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3458 [e]yiš-mā-‘êlיִשְׁמָעֵ֜אלof IshmaelNoun
5057 [e]han-nā-ḡîḏהַנָּגִ֤ידthe rulerNoun
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־of the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֣לin allNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־mattersNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof the kingNoun
7860 [e]wə-šō-ṭə-rîmוְשֹׁטְרִ֥ים[shall be] officersNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֖םalso the LevitesAdj
6440 [e]lip̄-nê-ḵem;לִפְנֵיכֶ֑םbeforeNoun
2388 [e]ḥiz-qūחִזְק֣וּcourageouslyVerb
6213 [e]wa-‘ă-śū,וַעֲשׂ֔וּyou DealVerb
1961 [e]wî-hîוִיהִ֥יshall beVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇ.הַטּֽוֹב׃the goodAdj
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֡ה אֲמַרְיָ֣הוּ כֹהֵן֩ הָרֹ֨אשׁ עֲלֵיכֶ֜ם לְכֹ֣ל דְּבַר־יְהוָ֗ה וּזְבַדְיָ֨הוּ בֶן־יִשְׁמָעֵ֜אל הַנָּגִ֤יד לְבֵית־יְהוּדָה֙ לְכֹ֣ל דְּבַר־הַמֶּ֔לֶךְ וְשֹׁטְרִ֥ים הַלְוִיִּ֖ם לִפְנֵיכֶ֑ם חִזְק֣וּ וַעֲשׂ֔וּ וִיהִ֥י יְהוָ֖ה עִם־הַטֹּֽוב׃ פ

דברי הימים ב 19:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר־יהוה וזבדיהו בן־ישמעאל הנגיד לבית־יהודה לכל דבר־המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי יהוה עם־הטוב׃ פ

Links
2 Chronicles 19:112 Chronicles 19:11 Text Analysis2 Chronicles 19:11 Interlinear2 Chronicles 19:11 Multilingual2 Chronicles 19:11 TSK2 Chronicles 19:11 Cross References2 Chronicles 19:11 Bible Hub2 Chronicles 19:11 Biblia Paralela2 Chronicles 19:11 Chinese Bible2 Chronicles 19:11 French Bible2 Chronicles 19:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:10
Top of Page
Top of Page