2 Chronicles 19:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇוַ֠יָּשָׁבAnd returnedVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֨טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֧הof JudahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1004 [e]bê-ṯōwבֵּית֛וֹhis houseNoun
7965 [e]bə-šā-lō-wmבְּשָׁל֖וֹםin safetyNoun
3389 [e]lî-rū-šā-lim.לִֽירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יָּשָׁב יְהֹושָׁפָ֨ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֧ה אֶל־בֵּיתֹ֛ו בְּשָׁלֹ֖ום לִֽירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 19:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב יהושפט מלך־יהודה אל־ביתו בשלום לירושלם׃

Links
2 Chronicles 19:12 Chronicles 19:1 Text Analysis2 Chronicles 19:1 Interlinear2 Chronicles 19:1 Multilingual2 Chronicles 19:1 TSK2 Chronicles 19:1 Cross References2 Chronicles 19:1 Bible Hub2 Chronicles 19:1 Biblia Paralela2 Chronicles 19:1 Chinese Bible2 Chronicles 19:1 French Bible2 Chronicles 19:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:34
Top of Page
Top of Page