2 Chronicles 18:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4428 [e]ū-me-leḵוּמֶ֣לֶךְand the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֡לof IsraelNoun
3092 [e]wî-hō-wō-šā-p̄āṭוִֽיהוֹשָׁפָ֣טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֡הof JudahNoun
3427 [e]yō-wō-šə-ḇîmיוֹשְׁבִים֩satVerb
376 [e]’îšאִ֨ישׁeitherNoun
5921 [e]‘al-עַל־ofPrep
3678 [e]kis-’ōwכִּסְא֜וֹon his throneNoun
3847 [e]mə-lub-bā-šîmמְלֻבָּשִׁ֤יםclothedVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏîmבְּגָדִים֙in [their] robesNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇîmוְיֹשְׁבִ֣יםand they satVerb
1637 [e]bə-ḡō-ren,בְּגֹ֔רֶןat the threshingNoun
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֖תַחat the entering inNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרof the gateNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn;שֹׁמְר֑וֹןof SamariaNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm,הַ֨נְּבִיאִ֔יםthe prophetsNoun
5012 [e]miṯ-nab-bə-’îmמִֽתְנַבְּאִ֖יםprophesiedVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֡ל וִֽיהֹושָׁפָ֣ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֡ה יֹושְׁבִים֩ אִ֨ישׁ עַל־כִּסְאֹ֜ו מְלֻבָּשִׁ֤ים בְּגָדִים֙ וְיֹשְׁבִ֣ים בְּגֹ֔רֶן פֶּ֖תַח שַׁ֣עַר שֹׁמְרֹ֑ון וְכָל־הַ֨נְּבִיאִ֔ים מִֽתְנַבְּאִ֖ים לִפְנֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 18:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלך ישראל ויהושפט מלך־יהודה יושבים איש על־כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן פתח שער שמרון וכל־הנביאים מתנבאים לפניהם׃

Links
2 Chronicles 18:92 Chronicles 18:9 Text Analysis2 Chronicles 18:9 Interlinear2 Chronicles 18:9 Multilingual2 Chronicles 18:9 TSK2 Chronicles 18:9 Cross References2 Chronicles 18:9 Bible Hub2 Chronicles 18:9 Biblia Paralela2 Chronicles 18:9 Chinese Bible2 Chronicles 18:9 French Bible2 Chronicles 18:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:8
Top of Page
Top of Page