2 Chronicles 17:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3925 [e]way-lam-mə-ḏūוַֽיְלַמְּדוּ֙And they taughtVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāh,בִּֽיהוּדָ֔הin JudahNoun
5973 [e]wə-‘im-mā-hem,וְעִ֨מָּהֶ֔םand withPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֖פֶר[had] and the bookNoun
8451 [e]tō-w-raṯתּוֹרַ֣תof the lawNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORD themNoun
5437 [e]way-yā-sōb-būוַיָּסֹ֙בּוּ֙and went aboutVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֣יthe citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3925 [e]way-lam-mə-ḏūוַֽיְלַמְּד֖וּand taughtVerb
5971 [e]bā-‘ām.בָּעָֽם׃among the peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 17:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְלַמְּדוּ֙ בִּֽיהוּדָ֔ה וְעִ֨מָּהֶ֔ם סֵ֖פֶר תֹּורַ֣ת יְהוָ֑ה וַיָּסֹ֙בּוּ֙ בְּכָל־עָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וַֽיְלַמְּד֖וּ בָּעָֽם׃

דברי הימים ב 17:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל־ערי יהודה וילמדו בעם׃

Links
2 Chronicles 17:92 Chronicles 17:9 Text Analysis2 Chronicles 17:9 Interlinear2 Chronicles 17:9 Multilingual2 Chronicles 17:9 TSK2 Chronicles 17:9 Cross References2 Chronicles 17:9 Bible Hub2 Chronicles 17:9 Biblia Paralela2 Chronicles 17:9 Chinese Bible2 Chronicles 17:9 French Bible2 Chronicles 17:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 17:8
Top of Page
Top of Page